loga

Publicita

Projekt Moderní učitel zakončuje v červnu 2011 téměř 18 měsíční období, v jehož rámci nabízel velmi pestrou škálu krátkodobých kurzů DVPP. Během tohoto období se podařilo proškolit 700 učitelů a učitelek Libereckého kraje. Nabídka kurzů byla různorodá. Obsahově byly kurzy zaměřeny jak na učitele 1. stupně, tak i 2. stupně základních škol.

Během tohoto období se podařilo nabídnout školám mimo jiné i kurzy tzv. „ušité na míru“ jejich vzdělávacím potřebám. Fakulta se tak stala nejen místem pregraduálního vzdělávání, ale i prostorem, kam se učitelé navrací v rámci jejich dalšího vzdělávání. Fakulta se tak stává otevřenou institucí dialogu a spolupráce s kvalitními základními školami na Liberecku. Naplňuje se tím nejen monitorovací indikátor projektu, ale i další cílový moment projektu – prohloubení spolupráce s kvalitními školami v Libereckém kraji.

 

Projekt Moderní učitel oslaví první rok řešení

Projekt Moderní učitel bude v říjnu vstupovat do svého druhého roku trvání. Je to mimo jiné i důvod k poohlédnutí, zamyšlení se a k reflexi nad realizovanými aktivitami a dosaženými cíli.

V rámci projektu bylo v první polovině roku 2010 proškoleno již více jak 200 učitelů základních a středních škol Libereckého kraje. Jistě se jedná o vysoké číslo, které v rámci kraje představuje podstatný přínos k dalšímu vzdělávání učitelů. I z tohoto důvodu je důležité, aby reflexe a zkušenosti z tohoto projektu byly před širší nejenom učitelskou veřejností dostatečně známy.

Projekt Moderní učitel byl prezentován na několika významných fórech Libereckého kraje. V říjnu 2009 byla koncepce projektu analyzována v rámci konference Krajského úřadu Libereckého kraje k představení projektů řešených v globálních grantech LK v rámci OP VPK.

2. Výroční konference ke Globálním grantům Libereckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

vks

Liberecký kraj pořádá 16. 10. 2009 u příležitosti veletrhu EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC 2. Výroční konferenci Globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Konference se mimo jiné zaměřila na výsledky a vývoj globálních grantů s ohledem na:

  • Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
  • Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
  • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
  • Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

PREZENTACE K PROJEKTU Moderní učitel na konferenci: PPT

Konference Krajského úřadu Libereckého kraje 16.10.2009 – představení projektu Moderní učitel
konf_2

konf_3

 

O projektu se v prvním roce intenzivně psalo. S pomocí Krajského úřadu Libereckého kraje byly základní informace předány rozesílačem na všechny základní a střední školy v Libereckém kraji. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberci zároveň využila všech vlastních komunikačních kanálů a obeslala fakultní a spolupracující školy se základními informacemi o projektu.

Širší pedagogická veřejnost byla o projektu zpravena hned několikrát. Předně se jednalo o obsáhlý článek pro periodikum Moderní vyučování (10 číslo ročníku 2009).

publ_2

V článku byla učitelská veřejnost v ČR informována o cílech a obsahu projektu, o přípravách akreditací kurzů DVPP a o celkové koncepci projektu.

publ_3

Jelikož se ovšem projekt týká především učitelů základních a středních škol v Libereckém kraji, bylo o projektu publikováno již 3. listopadu v periodiku Liberecký deník:

publ_4

Projekt, který má přispět mimo jiné k posílení spolupráce a otevřenosti základních a středních škol v LK a Technické univerzity v Liberci, byl představen na setkání vedení FP TUL s fakultními řediteli, které se konalo v prostorách fakulty 17.12.2009. Můžeme konstatovat, že ředitelé fakultních škol projekt uvítali a stavěli se velmi vstřícně k jeho využití pro své učitele, případně i k otázce užšího zapojení do projektu.

Jelikož se Technická univerzita stává vedle instituce pregraduálního vzdělávání učitelů i důležitým centrem dalšího vzdělávání učitelů v Libereckém kraji, bylo hned třikrát v průběhu řešení prvního roku projektu publikováno o záměrech a výsledcích projektu v rámci univerzitního elektronického zpravodaje T-UNI.

První článek představuje projekt a analyzuje cíle projektu: Článek byl zveřejněn 2.10.2009 na webu TUL v T-UNI (více na http://tuni.tul.cz/clanek/4304/.

publ_5

Druhý článek se již věnoval otázkám úspěšné akreditace kurzů DVPP a o dalším směřování projektu: Článek byl publikován dne 11.1.2010 na adrese http://tuni.tul.cz/clanek/4471/

Další krok ke kvalitnímu dalšímu vzdělávání učitelů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je výrazně bohatší o 36 akreditací krátkodobých kurzů dalšího vzdělávání. V rámci projektu Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje (Globální projekt – Liberecký kraj, OP VPK) bylo akreditováno v prosinci 2009 téměř čtyřicet kurzů. Jedná se většinou o 5 či 6 hodinové kurzy pro učitele základních a středních škol v Libereckém kraji. Pro ně jsou kurzy bezplatné. Učitelé získají zdarma rovněž výukové materiály a zdarma je pro ne veškeré materiální zázemí kurzu.

„Měli jsme radost z pozitivní zprávy. Podávali jsme 36 kurzů k akreditaci a získali jsme všechny. To je dobré znamení pro řešitelský tým projektu, ale i pro učitele v Libereckém kraji. Ti nyní mohou vybírat skutečně z velmi bohaté nabídky moderně pojatých kurzů. Navíc tato nabídka by měla být ještě výrazně doplněna. Na únorové zasedání akreditační komise pro DVPP jsme připravili další třicítku kurzů“, sděluje proděkan fakulty a hlavní koordinátor projektu Tomáš Kasper.

Učitelé tak mohou vybírat z kurzů, které přináší novinky v didaktických inovacích jednotlivých oborů, ale připravují učitele rovněž k řešení aktuálních pedagogických situací ve škole. Učitelé by tak měli najít odpověď na otázky vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, či vzdělávání žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

„Ceníme si toho, že kurzy jsou akreditované ministerstvem, že jsou profesionálně připravené. Nabízí to nejlepší, co může fakulta učitelům v praxi připravit. Témata kurzů sahají do všech vzdělávacích oblastí, mají často mezipředmětový charakter a jsou potřebná, ale i lákavá. Díky kurzům chceme mimo jiné prolomit i jistou bariéru mezi univerzitním světem a školským terénem v Libereckém kraji. Chceme tak zintenzívnit kontakty mezi akademickou obcí a učitelskou veřejností“, vysvětluje Tomáš Kasper. 

Více informací můžete získat na http://moderni-ucitel.fp.tul.cz/, či na webu Katedry pedagogiky a psychologie FP TUL www.fp.tul.cz, dále na stánky katedry. Kontakt Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Konečně třetí článek přinesl v červnu 2010 již ohlasy učitelů, kteří se účastnili prvních kurzů DVPP v rámci projektu a vyhlídky na další stav řešení projektu. Více na http://tuni.tul.cz/clanek/4767/#kom

Projekt Moderní učitel má u učitelů velký ohlas

Široká nabídka kurzů

Od října 2009 řeší Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické v rámci OP VPK ESF projet Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje. V jeho rámci získala fakulta akreditace MŠMT na 87 krátkodobých kurzů DVPP. Jedná se o tematicky velmi bohatou nabídku kurzů. Kurzy dalšího vzdělávání učitelů nabízí v souladu s požadavky RVP nejen novinky v obsahové rovině, ale i v metodicko-didaktické. Navíc mnoho z kurzů využívá kvalitního technického zázemí fakulty, jiné nabízí učitelům možnost školení v zajímavých školících střediscích Libereckého kraje či přímo na škole, kde sami vyučují. Lektoři jsou v rámci projektu připraveni „přijít“ za učiteli a na druhou stranu je rádi přivítají na jejich alma mater – v prostorách fakulty. Projektu se tak úspěšně daří otevřít univerzitní půdu pro další vzdělávání učitelů a to i přesto, že v současné době nejsou legislativně dořešeny koncepční záležitosti dalšího vzdělávání pedagogů.

Nabídka kurzů bude rozšířena na podzim

„Jelikož jsme získali akreditace kurzů DVPP velmi brzy – již v prosinci 2009 a v únoru 2010, podařilo se nám první kurzy otevřít již v únoru letošního roku“, sděluje hlavní koordinátor projektu a proděkan fakulty Tomáš Kasper a dodává: „Velký zájem jsme zaznamenali o kurzy německého jazyka, dále o kurzy hudební výchovy, dramatické výchovy, o oblast osobnostně-sociálního rozvoje. Značný zájem ze strany libereckých učitelů je rovněž o kurzy s tematikou vzdělávání romských žáků.“ Nabídka kurzů bude zásadně rozšířena v podzimních termínech, kdy si učitelé budou moci vybírat z široké škály předmětů i průřezových témat. Konkrétní termíny a programy jsou již zveřejněny na webu projektu.

Učitelé si zaslouží kvalitní kurzy DVPP

„V rámci dubnových kurzů jsme se zúčastnily kurzů ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a kurzů hudební výchovy. Získaly jsme mnoho nových nápadů a materiálů, vyměnily si zkušenosti s lektorkami a měly jsme možnost pobýt v příjemném školícím prostředí hotelu Petra v Liberci“, sdělují shodně učitelky Základní školy Špičák z České Lípy. Také ředitel základní školy z Nového Města pod Smrkem Jindřich Novotný je přesvědčen o pozitivním významu realizace kurzů DVPP v rámci projektu Moderní učitel a váží si možnosti odborného kontaktu základních škol s univerzitou.

Spokojeni jsou ovšem nejen učitelé Libereckého kraje, ale i lektoři Technické univerzity: „Kurzy dalšího vzdělávání jsou vždy náročné. Učitelé, kteří se jich dobrovolně účastní jsou samozřejmě velmi motivovaní, na druhé straně i nároční a natolik zkušení, že jsou opravdovými odbornými partnery. O to víc je potěšující vyjádření jejich spokojenosti s nabízenými kurzy“, sděluje jedna z lektorek Ivana Honsnejmanová.

Čtvrtý článek se poohlédl za zkušenostmi z kurzů a s projektem: Více na http://tuni.tul.cz/clanek/4853/

Z bohaté nabídky kurzů dalšího vzdělávání, které nabízí Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci v rámci projektu  ESF Moderní učitel, si vybírají již sedm měsíců  učitelé základních a středních škol Libereckého kraje.

Jak vyplývá z průzkumů v rámci projektu, je důvodů k oblíbenosti nabízených kurzů několik. Předně se ukazuje, že kurzy jsou atraktivní mimo jiné i proto, jelikož jsou pro učitele či jejich zaměstnavatele bezplatné. Hrazeny jsou učitelům i další výdaje spojené s účastí na dalším vzdělávání. Na druhé straně finanční atraktivita není hlavním důvodem, proč jsou kurzy v učitelské obci libereckého regionu vítány. Přesvědčuje je rovněž velmi bohatá tematická škála kurzů DVPP, aktivní a intenzivní provedení kurzů jednotlivými lektory.

Jak sdělil ředitel Základní školy v Novém Městě pod Smrkem  Jindřich Novotný, základní škola si váží spolupráce s technickou univerzitou a domnívá se, že tento profesní kontakt je v zájmu obou institucí. Navíc sdělil, že učitelé základní školy si vážili nejen profesionálně připraveného kurzu po organizační stránce, ale zejména nasazení lektorky, která učitele velmi motivovala k důležitým změnám ve školní práci. Ředitel školy navíc dodává: „Není přeci lepší investice, než do vzdělání“, o což mimo jiné operační program ESF Vzdělání pro konkurenceschopnost usiluje".

V rámci projektu Moderní učitel bylo od poloviny února do konce června 2010 proškoleno ve 22 kurzech již více jak 200 učitelů základních a středních škol Libereckého kraje. Velký zájem je o kurzy českého jazyka, o kurzy osobnostně sociální výchovy, dramatické výchovy, hudební výchovy, o kurzy k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími metodami. Dle průzkumu provedeného v první fázi řešení projektu Moderní učitel se ukazuje, že učitelé libereckého regionu projevují značný zájem o kurzy určené učitelům 1. stupně, o kurzy českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, ale i občanské výchovy či německého jazyka. Jak sděluje vedoucí projektu a proděkan fakulty Tomáš Kasper, je uspokojující, že učitelé v rámci dalšího vzdělávání projevují zájem nejen o kurzy matematiky, ale i přírodních věd. Tento trend se bohužel nyní nedá vypozorovat v pregraduálním vzdělávání učitelů, a proto je tato skutečnost o to více potěšující.

Učitelé libereckého regionu mohou nyní vybírat z podzimní nabídky kurzů. Více je možné se dozvědět na webu projektu Moderní učitel  http://moderni-ucitel.fp.tul.cz/.

S ohledem na skutečnost, že projekt má krajský dopad, byl prezentován i ve zpravodaji Krajského úřadu Libereckého kraje. Článek byl zveřejněn dne 11.1.2010 na adrese http://www.kraj-lbc.cz//id:69185 a vyšel i tiskem v únoru 2010:

publ_6

 

Krajský úřad informoval učitele libereckého regionu i v dlaším článku, který byl zveřejněn 25.8. 2010 na adrese: http://www.kraj-lbc.cz/aktuality. Tento článek bude dále zařazen do říjnového zpravodaje v říjnu či v listopadu 2010.

Celý článek:

Další vzdělávání učitelů základních a středních škol podpořily evropské finance

Učitelé základních a středních škol Libereckého kraje se mohou již sedm měsíců vybírat z bohaté nabídky kurzů dalšího vzdělávání, které nabízí Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci v rámci projektu ESF Moderní učitel. „Fakulta akreditovala více jak 80 kurzů dalšího vzdělávání, mnohé z nich jsou již v aktuální nabídce. Učitelé je mohou navštívit zdarma a je jim bezplatně poskytnuto veškeré zázemí a vyučovací materiály“, sděluje vedoucí projektu proděkan fakulty Tomáš Kasper. Šetření finančních nákladů ovšem není jediným důvodem oblíbenosti kurzů u učitelů v Libereckém kraji. Přesvědčuje rovněž velmi bohatá tematická škála kurzů DVPP, aktivní a intenzivní provedení kurzů jednotlivými lektory s garancí Technické univerzity.

„Naše kurzy jdou za učiteli. Nabízíme kurzy přímo ve škole, kde učitelé působí. Učitelé si ale mohou vybírat i z kurzů realizovaných v atraktivních školících střediscích Libereckého kraje či přímo na fakultní půdě Technické univerzity“, vysvětluje vedoucí projektu. Učitelům jsou nabízeny bezplatné kurzy, ale i studijní materiály, strava, případně ubytování.

Jak sdělil ředitel Základní školy v Novém Městě pod Smrkem Mgr. Jindřich Novotný, základní škola si váží spolupráce s Technickou univerzitou a domnívá se, že tento profesní kontakt je v zájmu obou institucí. Navíc sdělil, že učitelé základní školy si vážili nejen profesionálně připraveného kurzu po organizační stránce, ale zejména nasazení lektorky, která učitele velmi motivovala k důležitým změnám ve školní práci. Ředitel školy navíc dodává: „není přeci lepší investice, než do vzdělání“, o což mimo jiné operační program ESF Vzdělání pro konkurenceschopnost usiluje.

O projektu se ovšem rovněž intenzivně diskutuje na interních poradách realizačního týmu a na společných setkáních. Ne jinak tomu bylo v lednu 2010 na jedné z porad:

konf_4

konf_5

Koncepce kurzů DVPP a příprava jednotlivých kurzů si rovněž vyžaduje intenzivní komunikaci a plánování.
Podobně tomu bylo na květnovém setkání realizačního týmu:

 

Napište nám, co Vás zajímá, co by nemělo na našich webových stránkách chybět, co od projektu očekáváte Vy.

Naše adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Co bychom my od Vás rádi věděli?

Učitelé jakých škol a jakého stupně mají zájem o kurzy DVPP. O jak tematicky zaměřené kurzy mají jednotlivé skupiny učitelů LK zájem? Jakou formu kurzů učitelé upřednostňují? Kde by měly kurzy nejlépe podle přání učitelů probíhat? Jaký druh pracovních materiálů by si chtěli učitelé z kurzů odnést? Čeho by se měly kurzy DVPP vyvarovat z pohledu cílové skupiny - učitelů LK? Jak by měly být kurzy načasovány z hlediska časových možností učitelů LK?