loga

Kurzy DVPP

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - efektivní cesta k úspěšné reformě českého školství

Současná diskuse nad otázkami reformami českého školství je velmi často a úzce spojována s otázkou dalšího vzdělávání učitelů a s problematikou kariérního růstu učitelů. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci bude v rámci projektu Moderní učitel naplňovat déle než dva roky prostor kvalitního dalšího vzdělávání učitelů v Libereckém kraji.

Obraz22_nahledObraz23_nahledObraz24_nahled

Kurzy DVPP - co Vám chce realizační tým slíbit?

 • kurzy budou akreditovány MŠMT
 • kurzy budou pro učitele bezplatné, budou plně hrazeny z prostředků ESF
 • po úspěšném ukončení kurzu získá učitel osvědčení Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci o absolvování kurzu
 • tematická šíře kurzů bude velmi bohatá - každý učitel by si měl vybrat
 • kurzy budou inovativní, budou využívat moderní komunikační technologie
 • kurzy budou krátkodobé - v nabídce se objeví čtyřhodinové a šestihodinové kurzy, které budou často rozděleny do dvou tříhodinových bloků
 • ke kurzům budou nabídnuty i rozšiřující pracovní materiály - materiály seznamující je s tématem kurzu, pracovní materiály, jež bude učitel moci využít ve své vyučovací hodině, didaktické materiály, inovativní pomůcky pro jeho praxi
 • kurzy budou využívat veškeré profesionální a technické zázemí Technické univerzity v Liberci
 • kurzy budou částečně probíhat ve školách Libereckého kraje - naši lektoři přijedou za Vámi
 • kurzy budou částečně probíhat v atraktivních školících střediscích - těšit se můžete na kvalitní materiální zázemí
 • kurzy budou zaměřeny na aktuální didaktické otázky v souvislosti s výzvami  pedagogické diskuse nad Rámcovými vzdělávacími programy
 • tematicky budou kurzy zaměřeny buď na inovace v obsahu vzdělávání jednotlivých předmětů a vzdělávacích oblastí, nebo na didakticko-oborové problémy
 • kurzy budou zaměřeny i na otázky vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, s mentálním, smyslovým či tělesným handicapem, s poruchou chování

Proč se našich kurzů zúčastnit? K čemu naše kurzy vedou? Kam Vás naše kurzy posunou ve Vaší profesní dráze?

 • Rozšíření kvalifikace v rámci vyučované aprobace či předmětu
 • Podpora kariérního růstu učitelů
 • Budu vybaven strategiemi podporujícími činnostní charakter vyučování
 • Rozvinu dovednosti a kompetence vedoucí k efektivnímu, modernímu a úspěšnému procesu učení dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů
 • Naučím se moderním strategiím vzdělávání
 • Budu umět efektivně plánovat vyučovací situace dle zásad Rámcových vzdělávacích programů
 • Budu lépe využívat principy individualizace i kooperace ve vyučování
 • Naučím se moderním komunikačním strategiím rozvíjejícím příznivé sociální, emocionální a pracovní klima ve třídě
 • Budu lépe plánovat, realizovat vyučovací strategie podporující participaci žáků na vyučování
 • Osvojím si pedagogicko-psychologické postupy a metody integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • Budu umět lépe naplňovat požadavek mezipředmětového propojování učiva
 • Budu lépe čelit projevům různých druhů nekázně v rámci mé praxe
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.