loga

Aktuálně

9. odborné kolokvium

9. odborné kolokvium mimo jiné zhodnotilo kurzy realizované na podzim 2011. celkem se uskutečnilo 18 kurzů a bylo proškoleno 170 učitelů. V rámci projektu Moderní učitel úspěšně absolvovalo kurz DVPP téměř 900 učitelů Libereckého kraje. Jedná se o velký úspěch projektu, neboť  jeho původní plán předpokádal proškolení cca 300 učitelů Libereckého kraje.

Pozornost v rámci 9. odborného kolokvia byla věnována i výstupu z 2. konference - vydání odborné publikace k tématu konference. Publikace představí příspěvky, které z části na konference zazněly, stejně jako další odborné příspěvky k otázkám alternativ ve vzdělávání.

Obsah publikace zde

2. odborná konference - zpráva

Druhá konference projektu Moderní učitel se věnovala otázce využití alternativních vzdělávacích koncepcí v současné škole. Přednášející z českých univerzit a zejména učitelé z praxe vybraných altrnativních škol hledali odpovědi na možnosti zkvalitnění školního vzdělávání na základě využití alternativních vzdělávacích prvků. Diskutovány byly otázky vzdělávání "běžného" žáka, ale i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V popředí stály otázky vzdělání "ušitého na míru" dítěti v současné kurikulární diskuzi.

Konference představila konkrétní vzdělávací programy vybraných škol nejen z Libereckého kraje, které se v rámci jejich vzdělávací cesty inspirují prověřenými alternativními vzdělávacími koncepcemi. Přednášející nastínili na základě vlastních bohatých pedagogických zkušeností možnosti využití moderních vzdělávacích metod a přístupů v běžné škole.

Více se dozvíte v odkazu Publicita.

Foto z konference v odkazu Fotogalerie.

 

8. odborné kolokvium

Na 8. odborném kolokviu realizační tým stanovil koncepci přáíprav procesu reakreditace kurzů dalšího vzdělávání, které byly po dva roky úspěšně nabízeny v rámci projektu Moderní učitel. Realizační tým vybral kurzy DVPP, o než byl ze strany učitelů Libereckého kraje největší zájem. Tyto kurzy budou připraveny k akreditačnímu řízení na jaře 2012.

8. odborné kolokvium se rovněž věnovalo otázce dalšího řešení projektu Moderní učitel v rámci žádosti o prodloužení projektu do 31.5.2012. Žádpost o prodloužení projektu byla odsouhlaena realizačním týmem na předchozím kolokviu, zejména proto, aby mohla být realizována veškerá nabídka kurzů DVPP v rámci podzimního období 2011.

2. odborná konference - pozvánka

V rámci řešení projektu se dne 2.12.  uskuteční druhá konference projektu ESF Moderní učitel, která je zaměřena k tématu: Současné alternativy v českém školství – školská praxe, institucionální vedení a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Konference se uskuteční v Univerzitní knihovně TUL ve Voroněžské ulici od 9 hod.

Srdečně zváni jsou učitelé spolupracujících škol FP TUL i širší učitelská a studentská obec.

Vstup volný - bez omezení.

Další informace podá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Program konference zde

 

7. odborné kolokvium

V rámci 7.kolokvia proběhly přípravy na 2. konferenci projektu a dále byla průběžně hodnocena činnost v rámci kurzů dalšího vzdělávání, keré probíhaly v období podzim 2011. Realizační tým se mohl těšit z velkéhopočtu otevřených kurzů DVPP, které byly realizovány ke všem vzdělávacím oblastem na 1. a 2. stupni ZŠ, k otázkám průřezových témat, k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přestože do září 2011 již bylo v projektu Moderní uitel proškoleno 729 učitelů Libereckého kraje a proběhlo 43 kurzů DVPP - z toho 3 kurzy byly zaměřeny na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, bylo v rámci podzimního období otevřeno dalších 24 kurzů. Těch se zúčastnili učitelé z celého Libereckého kraje a byli s nimi velmi spokojeni.

V rámci příprav konference, která se uskuteční 2.12.2011 pod názvem Současné alternativy v českém školství – školská praxe, institucionální vedení a další vzdělávání pedagogických pracovníků, byli představeni hlavní přednášející. S ohledem na téma konferenc, které se bude věnovat historickým zkušenostem a aktuálním možnostem alternativního školství, přijal pozvání prof. Karel Rýdl z pardubické univerzity. Dále program představí současné aktuální pedagogické alternativy na vybraných základníchškolách - pozvání přijali zástupci Montessori společnosti ČR, učitelé z waldorfských a daltonských škol v ČR.

 

6. odborné kolokvium

V rámci 6. kolokvia projektu Moderní učitel byla zhodnocena školící činnost v 1. pololetí roku 2011. Po červnu 2011 bylo proškoleno již bezmála 700 učitelů v Libereckém kraji. Jednak se jedná o číslo významně převyšující konečný stav monitorovacího indikátoru – počet úspěšně proškolených osob; jednak se jedná o číslo naznačující, že FP TUL se stala místem nejen pregraduálního vzdělávání učitelů v LK, ale i místem jejich dalšího a celoživotního vzdělávání. Fakultě se podařilo navázat úzký kontakt se školami Liberecka s tát s pro ně zajímavým dodavatelem služeb dalšího vzdělávání.

 

5. odborné kolokvium

V rámci pátého kolokvia byla zaměřena pozornost na evaluaci projektu Moderní učitel. Tematizovány byly dosažené počty proškolených učitelů v rámci projektu, ale zejména silné a slabé stránky projektu v kontextu politiky dalšího vzdělávání v ČR a v Libereckém kraji.

Vybraní vedoucí kurzů představili vlastní zkušenosti a zhodnotili kurzy DVPP v projektu Moderní učitel. Pozornost byla věnována klíčovým pedagogickým tématům dalšího vzdělávání, která se stala obsahem kolektivní monografie z 1. Konference projektu:  Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání  - interdisciplinární přístupy.

Vybrané prezentace kurzů a témat DVPP zde.

 

4. odborné kolokvium

V rámci čtvrtého kolokvia proběhly hlavní organizační přípravy nabídky jarních a letních kurzů dalšího vzdělávání v 1. Pololetí roku 2011. Bylo připraveno 21 kurzů DVPP, které reagovaly jak na poptávku konkrétních škol, tak byly nabízeny volně všem učitelům Libereckého kraje.

 

3. odborné kolokvium

V rámci projektu Moderní učitel pravidelně hodnotíme kvalitu realizovaných kurzů, silné a slabé stránky projektu, konzultujeme a diskutujeme další možnosti spolupráce FP TUL se základními a středními školami Libereckého kraje. také 3. odborné kolokvium 19.11.2010 se bude těmto otázkám věnovat.

Podrobný program naleznete zde

 

1. odborná konference projektu moderní učitel

Dne 10.12.2010 proběhne 1. konference projektu Moderní učitel, na kterou srdečně zveme širší učitelskou i odbornou veřejnost. Konference se věnuje otázkám dalšího vzdělávání učitelů v Liberckém kraji s ohledem na kontext celorepublikový a evropský.

Program konference naleznete zde

 

Cesta k akreditovaným kurzům DVPP

Se zahájením projektu byla hlavní aktivita směrována zejména na získání akreditací MŠMT ke kurzům DVPP. V této fázi bylo rozhodnuto, že původně zamýšlený počet akreditovaných kurzů bude překročen. Důvodem bylo, že TUL chtěla v rámci projektu Moderní učitel jednak uspokojit v rámci dalšího vzdělávání co nejširší učitelskou veřejnost v Libereckém kraji, na druhé straně bylo cílem eliminovat veškerá rizika projektu, a proto byla zvolena maximální tematická šíře kurzů DVPP. Původních 20 kurzů DVPP nakonec nahradilo více jak 80 kurzů. Nabídka kurzů DVPP je velmi bohatá – jedná se o kurzy pro učitele 1. stupně, ale i o kurzy pro učitele 2. a 3. stupně. Velká nabídka je rovněž pro učitele gymnázií. Tematická šíře kurzů DVPP je rovněž značná a pokrývá prakticky všechny vzdělávací oblasti a vyučované předměty na 1 a 2. stupni ZŠ.

akt1


Realizované kurzy DVPP v první polovině roku 2010

Jelikož bylo věnováno již v měsících listopad a prosinec 2009 velké úsilí k získání akreditací a to bylo úspěšné, mohlo být velmi brzy přikročeno k aktivnímu nabízení akreditovaných kurzů. V únoru 2010 již mohli učitelé ZŠ navštívit kurzy německého jazyka, následně byly vyhledávány kurzy k problematice osobnostně-sociálního rozvoje, dramatické výchovy, hudební výchovy či českého jazyka a literatury. Velký ohlas měly kurzy geografie, ale i kurzy k otázkám rozvoje čtenářských kompetencí či rozvoje tzv. čtenářské gramotnosti nebo kurzy k otázkám vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od poloviny února do konce června 2010 bylo v rámci kurzů proškoleno více jak 200 učitelů základních a středních škol z Libereckého kraje. Realizováno bylo 22 kurzů.

akt2


FP TUL jednou z nejdůležitějších institucí dalšího vzdělávání učitelů v Libereckém kraji

V současné době je pozornost zaměřena na úplnost podzimní nabídky kurzů DVPP. V této nabídce se objevuje tematicky úplná nabídka. Učitelé tak mohou nově vybírat z téměř čtyřiceti kurzů. Jedná se o jednu z nejširších nabídek krátkodobých kurzů DVPP v Libereckém kraji. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci se tak vedle dlouhodobých kvalifikačních kurzů DVPP stala jednou z nejdůležitějších institucí dalšího vzdělávání v Libereckém kraji.

 

Příprava konference DVPP na FP TUL

Podzimní aktivity nejsou zaměřeny jen na úplnost nabídky kurzů DVPP, ale i na postupné přípravy první konference DVPP v rámci projektu Moderní učitel. Ta by se měla uskutečnit na konci roku 2010 či na počátku roku 2011. Kladených otázek je mnoho. Od obecnějších otázek – další vzdělávání učitelů v Libereckém kraji v kontextu Lisabonské strategie a jejího naplňování v ČR – až po konkrétní zkušenosti s kurzy DVPP v rámci projektu Moderní učitel. Realizační tým projektu ESF Moderní učitel se těší na bohatou účast učitelů Libereckého kraje na této konferenci.

akt4

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.