loga

Akreditované kurzy
Obraz3_nahled - akreditované kurzy MŠMT (č.j. 28434/2009-25-658), po jejichž absolvování získají účastníci osvědčení Technické univerzity v Liberci v rámci dalšího vzdělávání učitelů 

- pro učitele z Libereckého kraje se jedná o bezplatné kurzy s akreditací MŠMT, veškeré výdaje hrazeny v rámci projektu ESF Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje

 


 

 

KURZY PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ

1. Využití méne rozšírených pohybových her v telesné výchove na 1. st. ZŠ
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: jaroslav.kupr@tul.cz
 • přednášející: Mgr. Jaroslav Kupr a Mgr. Helena Rjabcová (Technická univerzita v Liberci)
 • předpokládáný termín konání: podzim 2010

Cílem kurzu je seznámit zúčastněné učitele s praktickými ukázkami méně rozšířených pohybových a sportovních her vhodných pro výuku na 1. stupni ZŠ (frisbee a nové varianty vybíjené), rozšířit jejich vědomosti o aktuální teoretické a praktické poznatky k využití netradičních her v rámci školní tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ a vysvětlit význam herního pojetí tělesné výchovy pro adekvátní intenzitu pohybového zatížení ze zdravotního hlediska v rámci vyučovací jednotky tělesné výchovy.

Kurz obsahuje význam a možnosti využití netradičních her ve školní tělesné výchově na 1. st. ZŠ, hry na seznámení účastníků, charakteristiku metodicko-organizačních forem ve výuce her, základy teorie a metodiky vybraných méně rozšířených pohybových her: a) hry s frisbee (nácvik základních dovedností, příklady individuálních soutěží, pravidla her Guts – hra a Ultimate – hra); b) nové varianty vybíjené (seznámení s pravidly a obměny jednotlivých her). Učitelé se seznámí s pravidly fungování skupiny při hře, didaktickými pravidly a výukou dané hry, budou upozorněni na možné sociální konstelace a vztahy mezi žáky při hře. Účastníci kurzu budou vedeni k využití her při rozvoji zdravého životního stylu žáků.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

2. Zábavné čtení v angličtině pro každého
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 bloky: první 4 hodinový a druhý dvouhodinový)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: janajohnova@seznam.cz
 • přednášející: Mgr. Jana Johnová (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání:

Tento kurz je určen pro pedagogy 1. stupně, kteří se chtějí zaobírat otázkami výuky výslovnosti, vyvozování neznámé slovní zásoby samotnými dětmi, cvičeními pro ukotvení nové slovní zásoby.

Kurz se opírá o aktivity, které učitelům nabídnou nové metody, jak efektivně pracovat s dětmi při čtení v hodinách anglického jazyka a zbavit je ostychu před komunikací v cizím jazyce.

Náplní semináře je práce s obrázky, práce se slovní zásobou, vypracovávání vhodných otázek k porozumění textu. Učitelé budou pracovat s řadou zjednodušené četby Macmillan English Explorers v různých úrovních. Učitelé se naučí efektivně plánovat tzv. čtenářskou dílnu v rámci hodin anglického jazyka s ohledem na věkovou kategorii žáků.

Studijní materiály zde

3. Angličtina hravě
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: janajohnova@seznam.cz
 • přednášející: Mgr. Jana Johnová (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání:

Tento kurz je zaměřen na využití vybraných metod a technik dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka na 1. stupni základních škol. Seznámí pedagogy s vybranými metodami a technikami dramatické výchovy a s možnostmi, jak těmito metodami a technikami rozvíjet jazykové znalosti a dovednosti o stavbě věty, jak podporovat a ukotvovat slovní zásobu a klást jednoduché otázky. Po absolvování kurzu budou učitelé schopni začlenit a využít metodu narativní pantomimy, živého obrazu, postavy na zdi a improvizace v hodinách Aj. Tento kurz je zaměřen na základní vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a na vzdělávací obor dramatická výchova.

Součástí kurzu je praktický nácvik používání výše zmíněných metod na příběhu s názvem Boudo, budko The little shack v anglické verzi. Během tohoto nácviku si budou účastníci vytvářet portfolio, které bude doplněno materiály poskytnutými oběma lektorkami.

Studijní materiály zde

4. Využití vybraných metod a technik dramatické výchovy ve vyučování na 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 tříhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: jana.johnova@tul.cz
 • přednášející: Mgr. Jana Johnová (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání: jaro, podzim 2010

Kurz učitelům 1. stupně prakticky přiblíží vybrané jednoduché metody dramatické výchovy a jejich možné začlenění do výuky v různých vzdělávacích oblastech a při realizaci průřezových témat, aby je dokázali využít k činnostnímu učení. Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší metody dramatické výchovy, seznámí se s metodickými postupy, které jsou vhodné při začleňování těchto metod do vyučování na 1.st.ZŠ.  Vybrané metody dramatické výchovy pomohou učitelům rozvíjet u žáků nejen vědomosti, ale především dovednosti, postoje a hodnoty.

Na tento kurz je vhodné zvolit pohodlné oblečení a obuv.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

5. Poznáváme svůj kraj – využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 bloky: první 4 hodinový a druhý dvouhodinový)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: 
 • přednášející:
 • předpokládáný termín konání:

Vzdělávací akce seznámí učitelé s využíváním naučných stezek ve výuce prvouky a přírodovědy, ekologické výchovy na 1.st. ZŠ. Učitelé si prohloubí metodické znalosti činnostního učení s využitím okolního světa žáků. Učitelé se seznámí s naučnými stezkami Libereckého kraje. Učitelé se sami zúčastní naučné stezky a naučí se ji zařazovat do vlastních výukových projektů.

Studijní materiály zde


6. Projektové a tematické vyučování ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 bloky: první 4 hodinový a druhý dvouhodinový)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: janajohnova@seznam.cz
 • přednášející: Mgr. Jana Johnová (Technická univerzita Liberec), Mgr. Věra Šulcová (ZŠ Hodkovice n. Mohelkou)
 • předpokládáný termín konání: jaro, podzim 2010

  Kurz seznámí učitele 1. st. s možnostmi využití projektového a tematického vyučování v hodinách prvouky, ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Účastníci se prakticky naučí plánovat a realizovat vyučovací projekt v rámci předmětu prvouka, respektive vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Účastníci kurzu se aktivněji seznámí s novými činnostními metodami práce a vymění si zkušenosti s činnostním vyučováním. Učitelé si prohloubí způsoby výuky využívající mezipředmětové vztahy.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace - prúřezová témata - zde

Powerpoinotová prezentace - Prvouka učebnice - zde

7. Matematika s využitím principů a pomůcek Marie Montessori
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: 
 • přednášející:
 • předpokládáný termín konání:

Kurz se věnuje otázkám výuky matematiky v pedagogické koncepci M. Montessori. Tematizovány jsou jak širší souvislosti pedagogiky M.Montessori, tak i specifika chápání výuky matematiky v pedagogickém myšlení M.Montessori a využití pedagogického senzomotorického materiálu M.Montessori v rámci vyučování matematice. Učitelé se seznámí se základními pomůckami pro výuku matematiky v rámci pedagogické koncepce M.Montessori a budou diskutovat o možném využití tzv. Montessori senzomotorickém materiálu i ve výce matematiky na 1. st. ZŠ ve škole, kde působí.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

8. Literatura jako východisko pro dramatickou hru a školní drama
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 tříhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: krista.blahova@seznam.cz
 • přednášející: Mgr. Krista Bláhová (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání:

V kurzu se učitelé 1.st. ZŠ prakticky seznámí s metodami a technikami dramatické výchovy pro převod literárního textu do dramatické hry nebo školního dramatu, které umožňují účastníkům vstoupit prostřednictvím rolové hry do příběhu, aktivně se zapojit do řešení problémů obsažených v předloze, a současně si vyzkouší na základě vlastního prožitku ověřovat i morální hodnoty, které téma a příběh nabízejí.

Rámcový obsah kurzu:

 • seznámení s problematikou volby námětů a předloh: kritéria volby, literární žánry a druhy vhodné pro převod do dramatických her a školních dramat,
 • uvedení do analýzy literární předlohy,
 • určení témat a vyučovacího cíle literární předlohy,
 • představení vybraných metod a technik převodu literární předlohy do dramatické hry,
 • praktická cvičení: převod literární předlohy do dramatické hry a školního dramatu.

Studijní materiály zde

9. Projekty ve výuce přírodovědy a prvouky – cesty k efektivnější výuce
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 bloky: první 4 hodinový a druhý dvouhodinový)
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: 
 • přednášející:
 • předpokládáný termín konání:

Vzdělávací akce seznámí účastníky s vybranými problémy projektové metody – učitelé budou mít možnost zhodnotit její klady a zápory i možnosti jejího využití ve výuce prvouky a přírodovědy na 1.st. ZŠ. Učitelé se seznámí s vybranými dlouhodobými i krátkodobými projekty s tématikou z přírodovědy, prvouky,  environmentální výchovy, které je možno ve škole realizovat s žáky 1.st. ZŠ.

Účastníci kurzu se seznámí s novými  možnostmi  jak vytvářet vlastní projekty, jak je zařazovat do výuky a jak je následně realizovat.
10. Romský žák v současné škole
 • časová dotace – 6 hodin (možno 2 tříhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: simona.kirykova@tul.cz
 • přednášející:PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)

                          Bc. Miroslav Kotlár (Liberecké romské sdružení)

 • předpokládáný termín konání: jaro, podzim 2010

Kurz se věnuje problematice vzdělávání žáků romského původu v současné škole. Ústředním tématem kurzu je vztah pedagog  - romský žák - romská rodina - vzdělávání. Cílem kurzu je aktivizace pedagogů při hledání adekvátních přístupů                 k  žákům přicházejícím z odlišného sociokulturního prostředí a zároveň minimalizace předsudků  a stereotypů ve vztahu pedagog – romský žák, a to formou  prožitkových aktivit a interaktivního a diskuzního semináře. Účastníci kurzu budou vedeni ke kritické analýze vlastního pohledu na postavení romského žáka ve škole a následně budou seznámeni s konkrétními návrhy řešení problémů při vzdělávání romských žáků. Obsah i forma kurzu vycházejí z potřeby vzdělávání pedagogů v rámci probíhající kurikulární reformy  s ohledem na koncepci rámcových vzdělávacích programů a na realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova.

Kurz je je realizován ve spolupráci s Libereckým romským sdružením www.lrs.cz

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

11. Hudební hry - ve vyučování na 1.stupni ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: jana.konvalinkova@tul.cz
 • přednášející: MgA. Jana Konvalinková (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání: březen a červen 2010

Mít po ruce účinné a hravé metody, které pomohou odbourávat únavu, stres, napětí i neklid, to je důležitou součástí dnešní pedagogické práce učitele na 1. stupni ZŠ. Hudební hry jsou koncipované jako krátké vstupy, které je možné zařadit do kterékoliv vyučovací hodiny. Žáci se v nich zklidní, uvolní, ale také se mohou tzv. nastartovat pro důležitou, na pozornost náročnou práci. Učitel může hudební hry volně kombinovat, přizpůsobovat potřebám třídy, využít je k aktivitám pro utužení kolektivu třídy. Hudební hry spojují pohyb, hudbu provozovanou aktivně nebo reprodukovanou, připojit se může rytmizované říkadlo, básnička. Hry pomáhají propojit obě mozkové hemisféry a tím odbourávají jednostrannost, nabízí prostředky pro aktivaci pozornosti, zklidnění, uvolnění. Jsou hravé, tvořivé, žáci je sami mohou dotvářet, proměňovat, případně vytvářet nové.

V průběhu kurzu si každý hry aktivně vyzkouší.

Pomůcky: pohodlný oděv

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde


12. Osobnostní a sociální výchova pro učitele 1. st. ZŠ
 •  časová dotace – 6 hod.
 •  cílová skupina: učitelé 1. st. ZŠ

Kurz ukáže různé možnosti jak zařadit průřezové téma Osobnostní a sociální výchova do učebního plánu na 1.st. ZŠ, jaká témata volit a jaké metody a techniky při jejich realizaci používat. Důraz je kladen i na rozvoj dovedností a kompetencí učitele, který se bude tomuto tématu věnovat – ať už jako hlavnímu vyučovacímu předmětu nebo v třídnických hodinách nebo při zařazování průřezovému tématu do jiných vyučovacích předmětů.

Studijní materiály zde

 

13. Organizační a řídící práce třídního učitele ZŠ
 • časová dotace – 6 hod.
 • cílová skupina – učitelé 1. a 2.st. ZŠ

Kurz nabízí učitelům 1. a 2. stupně ZŠ v ucelené formě přehled základních principů organizační a řídící práce třídního učitele. Seznamuje účastníky s vybranými právními a dalšími normami, které je třeba respektovat ve vztahu k žákům, jejich rodičům, škole a dalším institucím. Řeší a analyzuje vybrané, často frekventované, modelové situace z běžné pedagogické praxe pro třídní managment. Poskytuje základ budoucího manuálu řídících činností třídního učitele formou portfolia.

Studijní materiály zde

14. Měříme IQ u žáků i u sebe
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1. a 2. stupně základní školy, učitelé nižšího stupně gymnázií

Měření, resp. testování tzv. inteligenčního kvocientu (IQ) je už téměř sto let významným psychologickým diagnostickým nástrojem, který měl a má stále své praktické využití i zneužití. Přestože testy IQ jsou primárně svěřeny odborníkům mimo školství (psychologům a psychiatrům), může se i běžný učitel s testy IQ v pedagogickém procesu setkat. Proto by měl rozumět jejich vypovídací hodnotě a mohl by také laické verze testů použít jako zajímavý prvek výuky i za jistých podmínek jako doplňkový nástroj pedagogické diagnostiky.

Kurz seznamuje učitele se současnými problémy měření IQ jako nástroje vnější diferenciace žáků. Budou nadneseny otázky: Je měření IQ spolehlivé? Jaká je korelace mezi prospěchem a úrovní IQ? Problematika dalších druhů inteligence (emoční, sociální, tvůrčí...). Účastníci se prakticky seznámí s IQ testy a jejich aplikacemi.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

15. Poruchy čtenářských dovedností – způsoby práce učitele na 1. st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ
 

V rámci kurzu si pedagogové ujasní legislativní vymezení péče o žáky 1. st ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. o žáky 1. st ZŠ ohrožené výskytem poruchy čtenářských dovedností (SPUCH). Dále budou učitelé seznámeni s aktuálním psychologickým, speciálně pedagogickým a pedagogickým vymezením a dělením poruch čtenářských dovedností a SPUCH, s vlivy výskytu poruch čtenářských dovedností a rozvoje/výskytu vybraných SPUCH na výchovu a vzdělávání žáka 1. st ZŠ a s faktory ovlivňujícími úspěšnost výchovy a vzdělávání žáka 1. st ZŠ ohroženého výskytem poruchy čtenářských dovedností a žáka ohroženého rozvojem/výskytem vybraných SPUCH.

Učitelé se naučí orientovat ve zprávě z vyšetření ve školském poradenském zařízení a pracovat s doporučeními školského poradenského zařízení z hlediska konkrétních postupů práce pedagoga se žákem 1. st ZŠ ohroženým výskytem poruchy čtenářských dovedností a žákem ohroženým rozvojem/výskytem vybraných SPUCH. Učitelé si ujasní základní složky utváření čtenářských dovedností, jejich význam ve výchovně-vzdělávacím procesu a seznámí se se způsoby zohlednění a hodnocení žáka 1. st ZŠ ohroženého rozvojem/výskytem dyslexie.

Studijní materiály zde

16. Poruchy řeči – způsoby práce učitele na 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

V rámci kurzu si pedagogové ujasní legislativní vymezení péče o žáky 1. st ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. o žáky 1. st ZŠ ohrožené výskytem poruchy řeči a žáky ohrožené rozvojem/výskytem vybraných specifických poruch učení a chování (SPUCH). Dále budou učitelé seznámeni s aktuálním psychologickým, speciálně pedagogickým a pedagogickým vymezením a dělením poruch řeči a SPUCH, s vlivy výskytu poruch řeči a rozvoje/výskytu vybraných SPUCH na výchovu a vzdělávání žáka 1. st ZŠ

Učitelé se naučí orientovat ve zprávě z vyšetření ve školském poradenském zařízení a pracovat s doporučeními školského poradenského zařízení z hlediska konkrétních postupů práce pedagoga se žákem 1. st ZŠ ohroženým výskytem poruchy řeči a žákem ohroženým rozvojem/výskytem vybraných SPUCH. Učitelé se seznámí s jednotlivými složkami řeči, jejich významem ve výchovně-vzdělávacím procesu a způsoby zohlednění a hodnocení žáka s obtížemi v receptivní/expresivní oblasti mluvené řeči.

17. Učitel na 1.st. ZŠ a práce s žákem se SPUCH
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

V rámci kurzu si učitelé ujasní legislativní vymezení péče o žáky 1. st ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. o žáky ohrožené rozvojem/výskytem specifických poruch učení a chování (SPUCH). Učitelé budou seznámeni s aktuálním psychologickým, speciálně-pedagogickým a pedagogickým vymezením a dělením SPUCH, s odlišnostmi mezi žáky ohroženými rozvojem a žáky ohroženými výskytem SPUCH,  s vlivy rozvoje/výskytu SPUCH na výchovu a vzdělávání žáka

Učitelé si ujasní legislativní vymezení školských poradenských zařízení, seznámí se se sítí školských poradenských zařízení poskytujících péči žákům 1. st ZŠ ohroženým rozvojem/výskytem SPUCH v Libereckém kraji a se způsoby kontaktování školských poradenských zařízení (kontakt iniciovaný školou, zákonným zástupcem a/nebo dalšími pověřenými osobami/institucemi).

Učitelé se seznámí se způsoby, jak vypracovat podklad pedagogické diagnostiky žáka 1. st ZŠ susp. ohroženého rozvojem/výskytem SPUCH pedagogem pro potřebu školského poradenského zařízení. Učitelé se naučí orientovat ve zprávě z vyšetření ve školském poradenském zařízení a pracovat s doporučeními školského poradenského zařízení z hlediska obecných postupů práce se žákem 1. st ZŠ ohroženým rozvojem/výskytem SPUCH, které se jim nabízejí (a to nikoli z hlediska systematizace existujících způsobů výchovy, vzdělávání a reedukace v rámci dílčích SPUCH, ale z hlediska poznání potenciálu a vhodné volby obecných způsobů práce pedagoga s žákem 1. st ZŠ ohroženým rozvojem/výskytem SPUCH).

Studijní materiály zde

18. Od tématické výuky k projektům – efektivní vyučovací metody na 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz je veden ve výukovém modelu E-U-R (evokace, uvědomění, reflexe) a to prostřednictvím aktivizujících metod. V duchu metody projektové výuky směřují účastníci kurzu k vytvoření konkrétního, užitečného „produktu“ – vlastního návrhu na projekt ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Učitelé si prohloubí znalosti o tematické a projektové výuce. Odliší tyto dvě metody, vytvoří si jejich definici a charakteristiku. Učitelé zobecní požadavky na realizaci tematické a projektové výuky (vhodný výběr témat, stanovení cílů, úprava prostředí, vztahy, pomůcky, pravidla, způsob hodnocení).

V rámci kurzu se učitelé seznámí s formální stránkou přípravy projektů, získají šablonu na „scénář“ projektu. Absolvují plánování projektu dle doporučené metodiky. Vytvoří návrh na vlastní projekt podpořený tematickou výukou.

Učitelé si prohloubí metodické znalosti o činnostním učení a vymění si zkušenosti z vlastní tvorby projektů.

19. Multikulturní výchova pro učitele 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz seznámí učitele 1. st. ZŠ se současným pojetím multikulturality ve světě a v ČR a nabídne učitelům metody rozvíjení vlastní interkulturní tolerance, metody práce se žáky z etnických,  sociokulturních  a jiných menšin, metody práce se skupinou - školní třídou - směřující k vytváření a posilování adekvátních postojů k etnické, sociokulturní, věkové či zájmové rozmanitosti ve škole i ve společnosti.

Organizačně bude kurz kombinovat více forem a metod -  prožitkové aktivity, sebepoznávací činnosti, aktivizující činnosti, modelovou  vyučovací hodinu (videozáznam), samostudium literatury (nezapočítává se do hodinové dotace kurzu).

Kurz si klade několik cílů: zvýšit informovanost učitelů o aktuální multikulturní realitě v ČR a jejích očekávaných dopadech na žákovskou populaci škol; vybavit učitele základními vědomostmi a pedagogickými pravidly práce s dětmi z etnických, socio-kulturních a jiných minorit; poskytnout učitelům příklady a metody didaktické transformace vybraných multikulturních témat do vyučování na příslušném stupni ZŠ. Uvedené cíle vycházejí z požadavků aktuální kurikulární reformy v ČR.

20. Geometrie jinak pro učitele 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina – učitelé matematiky 1. stupně základních škol

Kurz nabídne účastníkům - učitelům matematiky 1. st. základních škol - netradiční metody a náměty rozvíjení prostorové představivosti se zaměřením na řešení problémových úloh a prostorových hlavolamů, které by napomohly v souladu se zaměřením RVP pro ZV rozvíjet u žáků představivost jako významnou kompetenci člověka.

Obsahem kurzu budou praktické náměty a ukázky úloh vedoucí u žáků k rozvoji geometrické představivosti. Učitelé budou v kurzu seznámeni s netradičními matematickými úlohami pro žáky 1.st. ZŠ a budou vedeni k promýšlení vlastních návrhů netradičních matematických úloh.


21. Rané osvojování německého jazyka bez opory o text
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé německého jazyka základních škol 1.stupně ZŠ

Kurz seznamuje učitele s podmínkami zprostředkování a osvojování německého jazyka na 1. stupni ZŠ od 1. třídy, kdy žák ještě nemá ani v mateřštině automatizovánu dovednost čtení a psaní a učitel se při zprostředkování cizího jazyka musí opřít o jiné aktivity než o práci s textem.

Učitel si prohloubí schopnost reflektovat své metodické postupy a formy práce a stanovit, jak postupovat při práci s dětmi prvních tříd, které ještě nemají ani ve své mateřštině automatizovánu dovednost psaní a čtení. Učitel se zamýšlí nad metodickými postupy s ohledem na aktivizaci žáků v hodině německého jazyka a jejich širší a efektivnější zapojení do produktivní jazykové činnosti.

Učitelé se seznámí s vybranými jazykovými metodami využitelnými u dětí mladšího školního věku. Učitelé se seznámí se stavbou lekce využívající mimotextové metody práce.

Studijní materiály zde

22. Umíte využít obrázky při výuce německého jazyka?
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé německého jazyka základních škol 1. a 2.stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

 Kurz seznamuje učitele s podmínkami a principy efektivního využití obrazového  didaktického materiálu při výuce německého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ tak, aby zvýšil podíl činnostně pojatých zadání ve výuce němčiny a podpořil vyšší zapojení žáků do produktivních jazykových aktivit.

 Učitel si prohloubí schopnost reflektovat běžný obrazový materiál různého původu a stanovit, jak postupovat při jeho možném využití ve výuce NJ na ZŠ. Učitel se zamýšlí nad standardními metodickými postupy s  ohledem na aktivizaci žáků v hodině německého jazyka a jejich širší a efektivnější zapojení do produktivní, činnostně orientované jazykové činnosti.

Učitelé se seznámí s výtvarně-technickými postupy pro přípravu vlastního obrazového materiálu. Učitelé se seznámí se stavbou lekce využívající činnostně orientované metody práce vycházející z žákovy manipulace s obrázkem.

23. Skulptivní postupy v keramice pro učitele 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé výtvarné výchovy na 1.st. ZŠ

Obsahem kurzu je přiblížit učitelům 1. stupně základních škol vybrané keramické techniky vycházející ze sochařských postupů nebo jejich kombinace. Skulptivní postupy pracující s odebíráním hmoty v kombinaci s klasickým modelováním mohou zpestřit výuku keramiky na 1. stupni a obohatit výtvarnou zkušenost pedagoga. Učitelé se seznámí s možnostmi dekorování keramických objektů.

Studijní materiály zde

24. Výtvarné hry s plasty pro učitele 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz seznámí učitele 1. st. ZŠ s výtvarnou tvorbou převážně prostorového charakteru z odpadového ale i nepoužitého plastového materiálu,  s technickými postupy jak jej využívat, nápady na přetvoření laciných plastových objektů v žákovské fantazijní tvorbě korespondující s principy  Rámcového vzdělávacího programu.

 Učitelé získají nové znalosti o výtvarné tvorbě z plastových materiálů. Učitelé si vyzkouší tvorbu objektů z umělých hmot.

Studijní materiály zde

25. Plenérová malba pro učitele 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Tento kurz je určen pro učitele výtvarné výchovy na 1. st. ZŠ, kteří by rádi vlastní malířskou tvorbou obohatili  vybrané hodiny školní výuky výtvarné výchovy již na 1. st. ZŠ. Kurz přiblíží učitelům práci v přírodě, možnosti využití přírodních materiálů kombinovaných s malbou, seznámí s technikami, které jsou nad rámec standardního vzdělání učitele ZŠ. Rozšíření dovedností a prohloubení znalostí v oblasti malby, dovoluje aplikovat nové výtvarné přístupy do výuky VV.

Učitelé se seznámí s postupy v malbě přírodními materiály, prohloubí si své znalosti v oblasti špachtlové pastózní malby temperou s proškrabováním.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

26. Hodnocení a sebehodnocení na 1.st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz seznamuje s možnostmi průběžného i závěrečného hodnocení žáků a jejich sebehodnocení na 1.stupni základní školy. Důraz je kladen na rozvoj dovednosti hodnotit pomocí vhodně volených kritérií.

Učitelé si utřídí základní pojmy k tématu hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. st. ZŠ. Prohloubí si odborné a metodické znalosti k tématu hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. st. ZŠ.

Učitelé se seznámí s praktickými náměty a příklady pro hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. st. ZŠ. Učitelé si prakticky vyzkouší, jak vytvořit kritéria hodnocení a napsat širší slovní hodnocení žáka na 1. st. ZŠ

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

27. Jak může učitel 1.st. ZŠ efektivně komunikovat s rodiči a vedením školy?
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz nabídne praktické příklady jak správně a efektivně komunikovat s rodiči žáků, s vedením školy a s kolegy.

Učitelé se seznámí s praktickými příklady a náměty pro efektivní komunikaci s rodiči, vedením školy a kolegy. Učitelé poznají metody a postupy, které usnadňují komunikaci s rodiči, vedením školy a kolegy.

Učitelé si prakticky vyzkouší, jak sestavit týdenní plán pro žáky, poznají výhody sestavení plánu v komunikaci s rodiči. Učitelé si vymění zkušenosti a náměty z vlastní praxe.

28. Grafika ve škole
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé výtvarné výchovy

Tento kurz je určen pro učitele výtvarné výchovy na 1. st. ZŠ, kteří, nemají možnost tisku na grafickém lisu a rádi by zařadili grafickou tvorbu do výuky výtvarné výchovy. Kurz přiblíží učitelům možnosti alternativní grafiky a prakticky učitele seznámí s monotypem, frotáží, protiskem a ručním tiskem. Kurz učitele seznámí s možnostmi zařazení daných technik do hodin výtvarné výchovy již ve vybraných třídách na 1. st. ZŠ.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

29. Hry pro osobnostní a sociální rozvoj dětí na 1. st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé  1.stupně ZŠ

Kurz nabízí učitelům 1. stupně ZŠ zásobník her a cvičení pro osobnostní a sociální rozvoj dětí, umožňujících vytvořit přátelskou atmosféru ve třídě, rozvíjejících a posilujících dobré vztahy ve skupině, ale vedoucích děti i k poznání sama sebe a svého místa ve společnosti. Jinými slovy, her umožňujících rozvíjení osobnostních předpokladů a sociálních dovedností pro úspěšnější zvládání každodenních situací a naplňování jejich současných i budoucích životních rolí. (Hry na seznámení, uvolnění a rozehřátí, cvičení na aktivizaci svalů a těžiště, hry na cvičení pozornosti a soustředění, hry a cvičení na rozvoj smyslového vnímání, hry a cvičení posilující dobré vztahy mezi dětmi).

Studijní materiály zde

30. Dětský časopis – pomocník při rozvoji čtenářských kompetencí
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Účastníci kurzu získají specifické znalosti, které posílí jejich odborné a metodické kompetence pro efektivní realizaci mediální a informační výchovy žáků, zaměřené na práci s obsahem dětských časopisů, s texty různých forem, na motivaci žáků ke čtení a na podněcování dětského čtenářství a rozvíjení čtenářských dovedností.

Osvojí si konkrétní výukové metody pro kolektivní, skupinovou i individuální učební činnost žáků, které v rámci školní i mimoškolní výchovně-vzdělávací práce povedou k rozvoji žákovských čtenářských kompetencí. Rozšíří si repertoár námětů aktivit pro výuku i domácí úkoly s využitím dětských časopisů včetně jejich elektronických podob. Vymění si zkušenosti z vlastní práce s dětskými časopisy a tvorby školních a třídních časopisů.

Studijní materiály zde

Pracovní listy zde

Powerpointová prezentace zde

31. Jak pracovat s informacemi na 1. stupni ZŠ
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1. stupně ZŠ

Účastníci kurzu získají specifické znalosti, které posílí jejich odborné a metodické kompetence pro efektivní realizaci mediální a informační výchovy. Osvojí si konkrétní výukové metody pro kolektivní, skupinovou i individuální učební činnost žáků v rámci školní i mimoškolní výchovně-vzdělávací práce. Rozšíří si repertoár námětů aktivit pro výuku i domácí úkoly.

Účastníkům budou nabídnuty ukázky vzdělávacích činností s různými médii: literárními prameny, databázemi, elektronickými médii. Aktivity budou zaměřeny na receptivní i produktivní činnosti. Předkládané náměty metod a učebních aktivit jsou určeny pro praktickou aplikaci v rozmanitých vyučovacích předmětech, projektové výuce a veškerých organizačních formách vzdělávání žáků ZŠ.

32. Hudební aktivity v předmětových oblastech jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz je zaměřen na možnosti využití hudebních aktivit v mezipředmětových vztazích pro rozvoj prožitkového osvojování probírané látky na 1.st. ZŠ a k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků. Kurz chce praktickou formou seznámit učitele 1.st. ZŠ s vybranými hudebními aktivitami, které jsou významným přínosem pro naplnění kreativity a tvořivosti v předmětových oblastech jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět na 1.st. ZŠ.

Učitelé se seznámí s vybranými hudebními aktivitami (hry s rytmem, hry s předměty a nástroji, rytmicko-pohybové hry, hry se zpěvem, hudebně-dramatické hry), které mají přímou souvislost s předmětovými oblastmi Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět. Učitelé se seznámí s didaktickým využitím vybraných hudebních aktivit a her.

Učitelé se naučí využívat hudebně - tvořivé prostředky pro rozšíření didaktických možností v jednotlivých předmětových oblastech směrem k prožitkové výchově,  k pozitivnímu rozvoj sociálních vztahů  a vazeb ve třídě. Každý účastník obdrží metodický materiál v tištěné podobě, notové materiály a CD s písněmi a poslechovými skladbami.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

33. Hudební aktivity v matematice a přírodovědě – ve vyučování na 1.stupni ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz je zaměřen na možnosti využití hudebních aktivit v mezipředmětových vztazích pro rozvoj prožitkového osvojování probírané látky na  1.st. ZŠ. Kurz chce praktickou formou seznámit učitele 1.st. ZŠ s vybranými hudebními aktivitami, které jsou významným přínosem pro naplnění kreativity a tvořivosti v předmětových oblastech  matematika a její aplikace a člověk a příroda na 1.st. ZŠ.

Učitelé se seznámí s vybranými hudebními aktivitami (hry s rytmem, hry s předměty a nástroji, rytmicko-pohybové hry, hry se zpěvem, hudebně-dramatické hry), které mají přímou souvislost s předmětovými oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a příroda. Seznámí se s didaktickým využitím vybraných hudebních aktivit a her

Každý účastník obdrží metodický materiál v tištěné podobě, notové materiály a CD s písněmi a poslechovými skladbami.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

34. Animace ve výtvarné výchově pro 1. stupeň ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Tento kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Účastníci se v kurzu seznámí s možnostmi, které nabízí spojení umění, výtvarné výchovy a současných nových médií ve výuce na prvním stupni. Účastníci kurzu se naučí pracovat s didaktickými metodami a postupy vedoucími ke kreativnímu využití počítače. Kurz seznámí učitele s principy animace na počítači.  Rovněž pomůže učitelům s realizací samotné výuky VV s využitím ICT.

Učitelé se naučí zapojovat výtvarné práce s animacemi na počítači do výuky předmětu výtvarná výchova a dále se naučí realizovat mezipředmětové vazby s předmětem Informační a komunikační technologie a s průřezovými tématy. Učitelé se naučí aktivně využívat techniky animace v hodinách výtvarné výchovy.

35. Výtvarná výchova s využitím ICT pro 1. stupeň ZŠ
 • časová dotace – 7 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Tento kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Účastníci se v kurzu seznámí s možnostmi, které nabízí spojení umění, výtvarné výchovy a současných nových médií ve výuce na prvním stupni. Účastníci kurzu se naučí pracovat s didaktickými metodami a postupy vedoucími ke kreativnímu využití počítače (digitální malba, animace, videoart).  Kurz pomůže učitelům s realizací samotné výuky VV s využitím ICT. (Podle RVP by měla v roce 2010/11 začít výuka ICT na 1. st. ZŠ, proto je vhodné uvažovat o propojení s výtvarnou výchovou).

Učitelé se seznámí s možnostmi zapojování nových médií do výuky předmětu výtvarná výchova a s realizováním mezipředmětových vazeb s předmětem Informační a komunikační technologie a s průřezovými tématy. Učitelé se naučí aktivně využívat nové technologie v hodinách výtvarné výchovy.

36. Počítačová grafika kreativně
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.a 2.st. ZŠ

Doporučené předcházející znalosti: Základy počítačové gramotnosti, případně absolvované školení SIPVZ na úrovni Z.

 Tento kurz je určen pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ. Účastníci se v kurzu seznámí s možnostmi, které nabízí spojení umění, výtvarné výchovy a současných nových médií ve výuce na prvním stupni. Účastníci kurzu se naučí pracovat s didaktickými metodami a postupy vedoucími ke kreativnímu využití počítače. V kurzu budou prezentovány možnosti a techniky digitální malby, účastníci se seznámí s nekomerční verzí programu ArtRage a s technikou práce s tabletem. Kurz pomůže učitelům s realizací samotné výuky výtvarné výchovy s využitím ICT. (Podle RVP by měla v roce 2010/11 začít výuka ICT na 1. st. ZŠ, proto je vhodné uvažovat o propojení s výtvarnou výchovou).

Cílem kurzu je pomoc učitelům při zapojování technik digitální malby na počítači do výuky předmětu výtvarná výchova a dále pomoc s realizováním mezipředmětových vazeb s předmětem Informační a komunikační technologie a s průřezovými tématy. Učitelé se naučí aktivně využívat techniky digitální malby v hodinách výtvarné výchovy.

37. Video a videoart kreativně
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.a 2.st. ZŠ

Doporučené předcházející znalosti: Základy počítačové gramotnosti, případně absolvované školení SIPVZ na úrovni Z.

Tento kurz je určen pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ. Účastníci se v kurzu seznámí s možnostmi, které nabízí spojení umění, výtvarné výchovy a současných nových médií ve výuce na prvním stupni. Účastníci kurzu se  naučí pracovat s didaktickými metodami a postupy vedoucími ke kreativnímu využití počítače. Kurz bude orientován na techniky uměleckého zpracování videa, tzv. videoart.  Kurz pomůže učitelům s realizací samotné výuky VV s využitím ICT. (Podle RVP by měla v roce 2010/11 začít výuka ICT na 1. st. ZŠ, proto je vhodné uvažovat o propojení s výtvarnou výchovou).

Učitelé se naučí zapojovat výtvarnou práci s videem do výuky předmětu výtvarná výchova a dále se naučí realizovat mezipředmětové vazby s předmětem Informační a komunikační technologie a s průřezovými tématy. Učitelé se naučí aktivně využívat video v hodinách výtvarné výchovy, tak aby jejich žáci zvládli jednoduché výtvarné techniky zpracování videa.

38. Tělo jako výtvarný a komunikační prostředek
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1. a 2.stupně ZŠ

Kurz seznamuje s výtvarnými postupy a možnostmi vizuálního vyjadřování založenými na komunikaci těla a tělem při použití tradičních i netradičních výtvarných vyjadřovacích prostředků. Důraz je kladen na prožitek, pěstování smyslové citlivosti a ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazného vyjádření. Navazuje na dění současné výtvarné scény, výchozí inspirací je body art, akční tvorba, happening, znaková komunikace v ploše i prostoru.

39. Textilní materiály a techniky ve výtvarné výchově
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz seznamuje s výtvarnými postupy a možnostmi využití textilních materiálů a technik v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ v souladu se soudobými proudy. Kromě tradičních přístupů budou nastíněny možnosti využití textilních materiálů v netextilních technikách a textilních technik s netextilními materiály. Důraz je kladen na prožitek, pěstování smyslové citlivosti a ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazného vyjádření. Obsah kurzu navazuje na dění současné výtvarné scény, výchozí inspirací je seznámení s vybranými výtvarnými umělci a jejich díly plošnými, prostorovými a časoprostorovými.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

40. Využití dramatických her a improvizací při výuce výtvarné výchovy
 •         časová dotace – 6 hodin
 •         cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Kurz je zaměřen na využití dramatických her a improvizací při výuce výtvarné výchovy.

V rámci kurzu si účastníci prakticky vyzkouší lekci výtvarné výchovy s využitím metod DV.

Učitelé se seznámí s vybranými metodami a technikami dramatické výchovy a jejich využitím při vyučování výtvarné výchovy. Učitelé se naučí plánovat stavbu hodiny – učebního bloku výtvarné výchovy s využitím metod a technik dramatické výchovy.

41. Poruchy psaní a způsoby práce učitele na 1. st. ZŠ
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.st. ZŠ

Pedagogové si ujasní legislativní vymezení péče o žáky 1. st. ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. o žáky ohrožené rozvojem/výskytem vybraných specifických poruch učení a chování (SPUCH). Učitelé budou seznámeni s aktuálním psychologickým, speciálně-pedagogickým a pedagogickým vymezením a dělením SPUCH, s vlivy rozvoje/výskytu vybraných SPUCH na výchovu a vzdělávání žáka a s faktory ovlivňujícími úspěšnost výchovy a vzdělávání žáka 1. st. ZŠ ohroženého rozvojem/výskytem vybraných SPUCH.

Učitelé se naučí orientovat ve zprávě z vyšetření ve školském poradenském zařízení a pracovat s doporučeními školského poradenského zařízení z hlediska konkrétních postupů práce pedagoga se žákem ohroženým rozvojem/výskytem vybraných SPUCH.

Učitelé se seznámí se způsoby, jak do péče o žáka 1. st. ZŠ ohroženého rozvojem/výskytem vybraných SPUCH začlenit vlastní poznatky a výsledky jimi provedené pedagogické diagnostiky.

Učitelé si ujasní základní složky utváření dovedností kreslit, rýsovat a psát, se seznámí se způsoby zohlednění a hodnocení žáka 1. st. ZŠ ohroženého rozvojem/výskytem dysortografie a dysgrafie.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: SPU, Psaní v kontextu, Podmínky osvojování psaní, Povaha písma, Analýza písma, Metody psaní

 

KURZY PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ a NIŽŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. Péče o nadané žáky v matematice
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz nabídne účastníkům – učitelům matematiky 2. st. základních škol - náměty a materiály, které by jim napomohly v souladu se zaměřením RVP pro ZV vyhledávat nadané žáky v matematice a rozvíjet jejich matematické uvažování.

Obsahem kurzu budou praktické náměty a návody k vyhledávání talentovaných žáků a rozvíjení jejich schopností metodickými materiály.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

2. Voda kolem nás i v nás
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz je zaměřen na možnosti výuky tématu Voda v rámci přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Účastníci se seznámí s možnostmi a metodikou samostatného žákovského objevování vlastností vody a osvojí si její používání při výuce. Kurz je praktický, účastníci si sami vyzkouší heuristické a praktické aktivity.

Účastníci se seznámí s nabídkou a využitím exponátů  science centra iQpark v Liberci pro výuku přírodovědných předmětů na 2.st. ZŠ. Účastníci budou vedeni k využití didaktických principů činnostního a heuristického učení prostřednictvím interaktivních exponátů science centra iQpark v Liberci, které demonstrují různé vlastnosti vody:

3. Tvorba prezentací matematických témat
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ

Kurz seznámí učitele matematiky 2.st. základních škol s možností využití powerpointových prezentací či přímo softwaru SMART Board ve výuce matematiky na 2. st. ZŠ.

Obsahem kurzu budou praktické návody k vytváření prezentací některých témat učiva matematiky, které výrazněji motivují žáky a usnadňují pochopení učiva, doplněné metodickými návody a materiály.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: Prezentace, Ve výuce, Projekty 
4. Využití metod kooperativního učení ve výuce německého jazyka
 • časová dotace – 6 hodin (možno ve dvou blocích: první  čtyřhodinový a druhý dvouhodinový blok)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Učitel si prohloubí schopnost reflektovat své metodické postupy a formy práce a je schopen vyhodnotit stanovit, kdy je možno využít kooperativní formy práce.  Kurz seznámí účastníky s vybranými jazykovými tématy, jež mohou zdůvodněně využít kooperativní metody práce. Kurz je  zaměřen na práci učitele  ve výuce německého jazyka na 2. st. ZŠ nebo nižšího stupně vícelétých gymnázií a reflektuje postupy pro aktivizaci žáků v hodině německého jazyka a jejich širší a efektivnější zapojení do produktivní jazykové činnosti.

Učitelé se seznámí se stavbou lekce využívající kooperativní metody práce.

Studijní materiály zde

5. Poezie trochu jinak
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Účastníci se hlouběji seznámí s netradičními druhy poetických textů. Seminář nabídne účastníkům inspiraci, jak je možno ve škole s tímto druhem poezie pracovat a jak jej vhodně interpretovat. Učitelé si vyzkouší práci s písňovým textem, seznámí se s vybranými kaligrami, jejich významem a využitím nejen v hodinách českého jazyka a dále s pododbou limerikou a jeho místem v hodinách českého jazyka. Materiály jsou vybrány jednak z textů českých básníků z přelomu 20. a 21. století a z tvorby „zakázaných „ básníků od r. 1948 do roku 1989, jednak z děl zahraničních básníků. Učitelé si prakticky vyzkouší tvorbu netradičných forem poetických textů.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: 1.část, 2.část
6. Český jazyk a jeho propojení s mediální výchovou
 • časová dotace – 8 hodin (dva bloky: první pětihodinový a druhý tříhodinový)
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Účastníkům se dostane inspirace, jak je možno v hodinách českého jazyka vhodně využít médií k obohacení slovní zásoby, k rozvoji komunikačních dovedností v podobě mluvené i psané. Učitelé budou moci nahlédnout možnosti na propojení výuky českého jazyka a mediální výchovy a budou tak efektivněji rozvíjet komunikační kompetence žáků.

Pozornost bude konkrétně věnována tiskové tvorbě žáků, školním časopisům, jednoduchým žurnalistickým textům z pera žáků, žákovským rozhlasovým relacím (analýze i tvorbě) a žákovským rozhlasovým redakcím.

V druhé části kurzu bude tematizován fenomén tzv. Dětské televize Liberec: zásady výroby dětského televizního programu, cesta od námětu k realizaci a natočení předmětu, kritická analýza využití reklamy v televizním vysílání, úloha a pomoc dospělých při tvorbě dětských televizních programů, práce s jazykem v tvorbě využívání druhů mluveného slova, práce s hlasem (správné dýchání, výslovnost, artikulace).

Učitelé si tak vyzkouší využití autentických textových a audiovizuálních materiálů v hodinách českého jazyka a literatury na 2.st. ZŠ. Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší, jak vést žáky 2.st. ZŠ k rozvoji mediální kritičnosti, k samostatnému myšlení vůči mediálním sdělením, jak rozpoznat manipulační tendence zejména v reklamě, ale i ve zprávách.

7. Projekty výchovy k občanství – inspirace pro učitele
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz seznamuje účastníky s vybranými metodami vhodnými pro výuku výchovy k občanství a seznámí učitele s vybranými projekty a materiály využitelnými k modernizaci a zefektivnění výuky předmětu Výchova k občanství. Učitelé se seznámí s vybranými projekty výchovy k občanství realizovanými na základních školách v ČR.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: Projekty, Metody
8. Ženy a muži v české společnosti
 • časová dotace – 6 hodin (možno jako dva tříhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz seznamuje učitele s problematikou postavení mužů a žen v české společnosti v kontextu jejich sociálních rolí, kulturních tradic, stereotypů a společenského uspořádání. Učitelé se seznámí se základními tématy tzv. genderové problematiky a získají praktické obsahové náměty pro práci se žáky a žákyněmi na 2. st ZŠ v rámci Výchovy k občanství a průřezového tématu Výchova demokratického občana.

Učitelé se seznámí s vybranými problémy sociálních rolí žen a mužů v české společnosti s ohledem na jejich profesní, rodinný život, na jejich vzdělání, s vybranými tématy tzv. rovných příležitostí mužů a žen v české společnosti.  Účastníci kurzu budou vedeni ke kritické analýze vlastního pohledu na „ženský a mužský svět“ v české společnosti.

9. Práce s absolutní a relativní zeměpisnou polohou ve vybraných didaktických hrách
 • časová dotace – 6 hodin (možno jako dva tříhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina –  učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: jaroslav.vavra@tul.cz
 • přednášející: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.  (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání: podzim 2010

Kurz je zaměřený na rozšíření postupů, jak učit a upevňovat dovednost určovat absolutní a relativní zeměpisnou polohu. Učitelé pracují s náčrty, mapami, s mentálními mapami a s fotografiemi. V samostudiu připraví činnost, ve které jejich žáci zobrazí svou mentální mapu „Z domova do školy/z nádraží do školy“. V následných hodinách se učitelé naučí využívat těchto map ve výuce zeměpisu.

10. Elektronické mapy a jejich využití ve výuce zeměpisu
 • časová dotace – 6 hodin (možno jako dva tříhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Učitelé zeměpisu 2. st. ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií se seznámí s dostupnými elektronickými mapami, které lze zapojit jako výukové objekty do vzdělávacích úloh a úkolů v hodinách zeměpisu. Důraz bude kladen na v internetu volně dostupné a bezplatné aplikace. Kromě seznámení s vybranými elektronickými mapami budou učitelé v základní rovině poučeni ve způsobech hledání těchto map na internetu, posuzování jejich vhodnosti pro didaktické aplikace a metodami jejich dotváření učiteli i žáky v hodinách zeměpisu.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
11. Emigrace do Kanady v době studené války
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina –  učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: sulcsulc@seznam.cz
 • přednášející: Mgr. Václav Ulvr (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání: duben 2010, podzim 2010

Kurz je zaměřen na emigraci po roce 1948. Kurz seznamuje učitele s osudy českých a slovenských emigrantů do Kanady. Učitelé se seznámí se způsoby překročení státní hranice, s podmínkami v emigračních táborech a s těžkostmi, se kterými se exulanti setkali v Kanadě v prvních letech emigrace.

Účastníci kursu budou diskutovat o možnostech využití tématu ve výuce nejnovějších dějin a získají praktické náměty pro školní práci. Součástí kurzu je prezentace dokumentárního filmu a seznámení s metodikou práce s dokumentárním filmem, písemným pramenem, fotografií.

V závěrečné části kurzu sestaví účastníci společný návrh vyučovací hodiny s využitím nabídnutých materiálů a metodické podpory.

Studijní materiály: 1.část, 2.část

12. Inovativní metody práce ve výuce dějepisu
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: sulcsulc@seznam.cz
 • přednášející: Mgr.Václav Ulvr. (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání: duben 2010, podzim 2010

Kurz seznamuje učitele s alternativním pojetím dějepisné propedeutiky a je zaměřen i na  praktické vyzkoušení aktivit, které jsou vhodné pro výuku na druhém stupni ZŠ. Učitelé se seznámí s možnostmi využití regionální tematiky a orální historie v dějepisné propedeutice. Účastníci kursu získají představu o možnostech využití filmu, písemného pramene, hmotného pramene a obrazového pramene při výuce. Učitelé se blíže seznámí s hodnocením jednotlivých řad učebnic a získají informace o možnostech využití portálu RVP.CZ. Na závěr sestaví účastníci kurzu návrh vyučovací jednotky na dané téma.

13. Svět geometrie očima dětí aneb geometrie v praxi
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz nabídne účastníkům - učitelům matematiky 2. st. základních škol - netradiční metody a náměty rozvíjení prostorové představivosti se zaměřením na řešení problémových úloh a prostorových hlavolamů, které by napomohly v souladu se zaměřením RVP pro ZV rozvíjet u žáků představivost jako významnou kompetenci člověka.

Obsahem kurzu budou praktické náměty a ukázky úloh vedoucí u žáků k rozvoji geometrické představivosti. Učitelé budou v kurzu seznámeni s netradičními matematickými úlohami pro žáky 2.st. ZŠ a budou vedeni k promýšlení vlastních návrhů netradičních matematických úloh.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
14. Multikulturní výchova
 • časová dotace – 6 hodin (možno ve dvou tříhodinových blocích)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz seznámí učitele ZŠ a víceletých gymnázií se současným pojetím multikulturality ve světě a v ČR a nabídne učitelům:

a) metody rozvíjení vlastní interkulturní tolerance

b) metody práce se žáky z etnických,  sociokulturních  a jiných menšin

c) metody práce se skupinou - školní třídou - směřující k vytváření a posilování adekvátních postojů k etnické, sociokulturní, věkové či zájmové rozmanitosti ve škole i ve společnosti.

Organizačně bude kurz kombinovat více forem a metod -  prožitkové aktivity, sebepoznávací činnosti, aktivizující činnosti, modelovou  vyučovací hodinu.

15. Jak učit osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz ukáže různé možnosti jak zařadit průřezové téma Osobnostní a sociální výchova do učebního plánu na 2.st.ZŠ nebo nižším stupni víceletých gymnázií, jaká témata volit a jaké metody a techniky při jejich realizaci používat. Učitelé se seznámí se strukturou lekce, metodami a technikami, které lze při vyučování průřezového tématu OSV využívat. Učitelé si přiblíží způsoby začlenění průřezového tématu OSV do učebního plánu.

Důraz je kladen i na rozvoj dovedností a kompetencí učitele, který se bude tomuto tématu věnovat – ať už jako hlavnímu vyučovacímu předmětu nebo v třídnických hodinách nebo při zařazování průřezovému tématu do jiných vyučovacích předmětů.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
16. Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné přípravy
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ
 • kontakt k přihlášení: ales.suchomel@tul.cz
 • přednášející: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. a Mgr. Jaroslav Kupr (Technická univerzita v Liberci)
 • předpokládáný termín konání: podzim 2010

Cílem kurzu je seznámit zúčastněné učitele se současnými přístupy k tvorbě kondičních programů a k motorickému testování tělesné zdatnosti u dětí staršího školního věku s důrazem na zdravotní aspekty, rozšířit jejich vědomosti o aktuální teoretické a praktické poznatky k rozvoji zdravotně orientované zdatnosti a vysvětlit význam motorického testování ve školní tělesné výchově pro zdravý vývoj daného jedince.

Kurz obsahuje následující témata: hlavní činitelé ovlivňující tělesnou zdatnost dětí staršího školního věku; respektování motorického vývoje při hodnocení tělesné zdatnosti; principy tvorby kondičních programů a doporučený pohybový obsah; možnosti stanovení úrovně a intenzity pohybového zatížení ve školní praxi (systém Indares, krokoměry, monitory srdeční frekvence); aktuální přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti prostřednictvím testových baterií, příklady testových baterií; adekvátní a neadekvátní způsoby použití hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy; význam motorického testování pro zdravý vývoj jedince staršího školního věku.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
17. Využití metod a technik dramatické výchovy při výuce společensko-vědních předmětů
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií

Kurz je zaměřen na seznámení s příklady a možnostmi využití vybraných metod a technik dramatické výchovy (dále jen DV) ve výuce společensko-vědních předmětů.

V rámci kurzu si účastníci přiblíží vybrané techniky DV: hra v roli (improvizace), živý obraz, pantomima, modelování postavy, titulkování, dabing, proxemické škály postojů, horká židle, zveřejňování myšlenek. Učitelé se seznámí s principy užití různých typů hraní v roli: simulace, alterace, charakterizace. Učitelé se naučí plánovat stavbu hodiny – učebního bloku s využitím metod a technik dramatické výchovy.

Studijní materiály zde

18. Využití méně rozšířených sportovních her v tělesné výchově
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 10
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: helena.rjabcova@tul.cz
 • přednášející: Mgr. Jaroslav Kupr a Mgr. Helena Rjabcová (Technická univerzita v Liberci)
 • předpokládáný termín konání: podzim 2010

Cílem kurzu je seznámit zúčastněné učitele s praktickými ukázkami netradičních her vhodných pro výuku na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií, rozšířit jejich vědomosti o aktuální teoretické a praktické poznatky k využití netradičních sportovních her a vysvětlit význam herního pojetí tělesné výchovy pro adekvátní intenzitu pohybového zatížení ze zdravotního hlediska v rámci vyučovací jednotky školní tělesné výchovy.

Kurz obsahuje význam a možnosti využití netradičních her ve školní tělesné výchově, hry na seznámení účastníků, charakteristiku metodicko-organizačních forem ve výuce her, základy teorie a metodiku vybraných méně rozšířených pohybových her: a) lakros; b) ultimate frisbee. Učitelé se seznámí s pravidly fungování skupiny při hře, didaktickými pravidly a výukou dané hry, budou upozorněni na možné sociální konstelace a vztahy mezi žáky při hře. Účastníci kurzu budou vedeni k využití her při rozvoji zdravého životního stylu žáků.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
19. Jazykové hry v hodinách francouzštiny
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé SOŠ a SOU a učitelé gymnázií

Kurz seznámí učitele s využitím didaktických jazykových her ve výuce francouzského jazyka na střední škole a gymnáziu. V rámci kurzu si učitelé prakticky vyzkouší vybrané jazykové hry a seznámí se s jejich správným začleněním do vyučovací hodiny. Kurz zdůrazňuje význam didaktických jazykovývh her v rámci komunikativní výuky francouzského jazyka a moderních jazykových  vzdělávacích strategií.

20. Nejnovější tendence v hispánské literatuře
 • časová dotace – 5 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé SOŠ a SOU a učitelé gymnázií

Kurz seznámí učitele s nejnovějšími literárními tendencemi na Pyrenejském poloostrově a v různých oblastech Latinské Ameriky. V rámci kurzu budou představeni vítězové prestižních literárních cen „Premio Nadal“, „Premio Cervantes“  a „Premio Alfaguara de Novela“ v posledních letech.

Na základě ukázek z jejich knih se účastníci seznámí s významnými autory a s nejnovějšími literárními tendencemi.

Kurz bude koncipován tak, aby jednotliví účastníci mohli získané informace dále předávat svým studentům. Z tohoto důvodu je kladen důraz na výběr autorů, kteří by zaujali právě mladou generaci.

21. Základy keramické tvorby
 • časová dotace – 8 hodin (dva čtyřhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 1. st. ZŠ
 • kontakt k přihlášení: marketa.posarova@tul.cz
 • přednášející: ak.mal. Markéta Pošarová (Technická univerzita v Liberci)
 • předpokládáný termín konání: jaro 2010

Kurz seznamuje učitele se základními výtvarnými technikami keramické tvorby.  Učitelé se teoreticky seznámí s hlavními postupy tvorby dutého tvaru, kterými jsou vymačkávání, tvorba z plátu, šňůrková technika a technika vlaštovčího hnízda; postupy spojování ker. plastiky z více částí a dotvoření  povrchu ker. práce. Poučí se, jak vybavit keramickou dílnu a  využívat tvořivé postupy keramiky ve výt. výchově na ZŠ.  Těžištěm kurzu je vlastní práce v keramické dílně dvěma z výše uvedených technik a dekorování či volné dotvoření vlastního díla engobami, barvítky nebo glazurou.

Studijní materiály zde

22. Skulptivní postupy v keramice
 • časová dotace – 8 hodin (dva čtyřhodinové bloky)
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: marketa.posarova@tul.cz
 • přednášející: ak.mal. Markéta Pošarová (Technická univerzita v Liberci)
 • předpokládáný termín konání: podzim 2010

Skulptivní postupy v keramice si kladou za cíl seznámit učitele s technikami tvorby keramické plastiky obecně, konkrétněji bude kurz zaměřen na skulptivní (sochařské postupy – pracující s odebíráním hmoty). Prakticky si účastníci kurzu vyzkoušejí tvorbu nádoby tradičním japonským způsobem či volnou plastiku. Kurz bude zaměřen na japonskou kulturu a umění( zájemci o kurz rozšíří své znalosti také o tradiční japonský způsob balení dárků – furoshiki). Kurz proběhne v příjemné atmosféře japonské hudby.

Studijní materiály zde


23. Plenérová malba
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: lucrezia.skaloudova@tul.cz
 • přednášející: Mgr.A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání: 28.5. 2010 3h + 4.6. 2010 3hod.

Tento kurz je určen pro učitele výtvarné výchovy na 2. st. ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií, ale i učitelům 1.st. ZŠ, kteří by rádi vlastní malířskou tvorbou obohatili školní výuku výtvarné výchovy. Kurz přiblíží učitelům práci v přírodě, možnosti využití přírodních materiálů kombinovaných s malbou, seznámí s technikami, které jsou nad rámec standardního vzdělání učitele ZŠ (špachtlová malba, vaječná tempera, olejomalba). Rozšíření dovedností a prohloubení znalostí v oblasti barvy a malby, dovoluje aplikovat nové výtvarné přístupy do výuky VV.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: Krajina 1
24. Grafika pro školní praxi
 • časová dotace – 6 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: lucrezia.skaloudova@tul.cz
 • přednášející: Mgr.A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová (Technická univerzita Liberec)
 • předpokládáný termín konání:10.5. 2010 3hod.  +24.5. 2010 3hod., podzim 2010

Tento kurz je určen pro učitele výtvarné výchovy, kteří nemají možnost tisku na grafickém lisu a rádi by zařadili grafickou tvorbu do výuky výtvarné výchovy. Kurz přiblíží učitelům možnosti alternativní grafiky a prakticky učitele seznámí s monotypem, s prací se šablonou (papírořezem), s válečkem, s vytíráním barvy, tupováním, frotáží, protiskem a ručním tiskem hlubotiskovými barvami. Učitelé se  seznámí s možnostmi zařazení daných technik do hodin výtvarné výchovy na 1.st. ZŠ a zejména 2. st. ZŠ a na nižším stupni víceletých gymnázií.

Kurz je možné je možné realizovat na školách mimo budovu TUL

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
25. Výtvarné hry s plasty
 • časová dotace – 8 hodin
 • max. počet účastníků – 8
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ a učitelé gymnázií
 • kontakt k přihlášení: marketa.posarova@tul.cz
 • přednášející: ak.mal. Markéta Pošarová (Technická univerzita v Liberci)
 • předpokládáný termín konání: podzim 2010
Výtvarné hry s plasty si kladou za cíl seznámit učitele s požadavky současné výtvarné výchovy i s možnostmi zařazení prostorové tvorby do hodin výtvarné výchovy na základní škole obecně. Konkrétněji bude kurz zaměřen na využití plastů v soudobém výtvarném umění, na práci s plastovými materiály jejichž pořizovací hodnota není vysoká či s odpadovým materiálem a na základní zásady kombinování materiálů. Těžiště kurzu tkví ve vlastní tvořivé práci s plasty, v získání osobních zkušeností se jmenovanými materiály,

sdílení zkušeností s ostatními účastníky kurzu, ale i v působení tvůrčího procesu na vlastní já a jeho poznávací složky. Tématicky budou práce zaměřeny na otázku vnějšího a vnitřního prostoru.

Studijní materiály zde


26. Organizační a řídící práce třídního učitele ZŠ
 • časová dotace – 6 hod.
 • cílová skupina – učitelé 1. a 2.st. ZŠ

Kurz nabízí učitelům 1. a 2. stupně ZŠ v ucelené formě přehled základních principů organizační a řídící práce třídního učitele. Seznamuje účastníky s vybranými právními a dalšími normami, které je třeba respektovat ve vztahu k žákům, jejich rodičům, škole a dalším institucím. Řeší a analyzuje vybrané, často frekventované, modelové situace z běžné pedagogické praxe pro třídní managment. Poskytuje základ budoucího manuálu řídících činností třídního učitele formou portfolia.

Studijní materiály zde

27. Měříme IQ u žáků i u sebe
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1. a 2. stupně základní školy, učitelé nižšího stupně gymnázií

Měření, resp. testování tzv. inteligenčního kvocientu (IQ) je už téměř sto let významným psychologickým diagnostickým nástrojem, který měl a má stále své praktické využití i zneužití. Přestože testy IQ jsou primárně svěřeny odborníkům mimo školství (psychologům a psychiatrům), může se i běžný učitel s testy IQ v pedagogickém procesu setkat. Proto by měl rozumět jejich vypovídací hodnotě a mohl by také laické verze testů použít jako zajímavý prvek výuky i za jistých podmínek jako doplňkový nástroj pedagogické diagnostiky.

Kurz seznamuje učitele se současnými problémy měření IQ jako nástroje vnější diferenciace žáků. Budou nadneseny otázky: Je měření IQ spolehlivé? Jaká je korelace mezi prospěchem a úrovní IQ? Problematika dalších druhů inteligence (emoční, sociální, tvůrčí...). Účastníci se prakticky seznámí s IQ testy a jejich aplikacemi.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
28. Didaktické aktivity podněcující tvořivou činnost žáků v chemii
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina – učitelé chemie ZŠ a nižších ročníků gymnázií

V rámci kurzu se učitelé seznámí s vybranými didaktickými hrami v chemii, které obohatí jejich odborné i metodické dovednosti a budou vybaveni novými pracovními metodami k rozvoji tvořivosti žáků. Učitelé si prohloubí metodické znalosti o činnostním učení v chemii

Učitelé si vyzkouší aktivity, které povedou k činnostní výuce v rámci hodin chemie a povedou ke zvýšení zájmu žáků o tento předmět. Prakticky si vyzkouší aktivity navržené pro žáky a budou moci diskutovat a přemýšlet o širším využití představených technik.

29. Pokusy z organické chemie
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina – učitelé chemie ZŠ a nižších ročníků gymnázií

Učitelé získají praktické znalosti z provádění školních demonstračních i žákovských pokusů, jejich využitelnost v hodinách chemie se zaměřením na pochopení jejich chemické podstaty. Učitelé si prohloubí metodické znalosti o funkčním využití školních chemických pokusů. Výběr pokusů pokrývá obsahově učivo obsažené v RVP ZV. Učitelé se seznámí s možnostmi propojení výuky organické chemie s tematickými celky anorganické chemie.

V rámci kurzu si učitelé prakticky vyzkouší aktivity navržené pro žáky a budou moci diskutovat a přemýšlet o širším využití představených technik. Učitelé si osvojí metody podporující samostatné kritické myšlení žáků, činnostní metody výuky.

30. Jak na projekty ve výuce na 2.st. ZŠ a na nižším stupni víceletých gymnázií?
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2. stupně ZŠ nebo nižšího stupně víceletých gymnázií

V duchu metody projektové výuky směřují účastníci kurzu k vytvoření konkrétního, užitečného „produktu“ – vlastního návrhu na projekt ve výuce na 2. stupni ZŠ nebo na nižším stupni víceletých gymnázií.

Učitelé si prohloubí znalosti o tematické a projektové výuce. Odliší tyto dvě metody, vytvoří si jejich definici a charakteristiku. Učitelé zobecní požadavky na realizaci projektové výuky (vhodný výběr témat, stanovení cílů, úprava prostředí, vztahy, pomůcky, pravidla, způsob hodnocení). Seznámí se s formální stránkou přípravy projektů, získají šablonu na „scénář“ projektu.

Učitelé absolvují plánování projektu dle doporučené metodiky. Vytvoří návrh na vlastní projekt podpořený tematickou výukou. Prohloubí si metodické znalosti o činnostním učení a vymění si zkušenosti z vlastní tvorby projektů.

31. Energie a moderní technologie z pohledu fyziky
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ s aprobací fyzika a učitelé nižšího stupně gymnázií s aprobací fyzika, učitelé fyziky středních odborných škol

 Kurz je zaměřen na možnosti výuky tématu energie s ohledem na vybrané moderní technologie (jedná se o nejrůznější typy baterií a akumulátorů, solárních článků a světelných zdrojů) v rámci předmětu fyzika na 2. st. ZŠ a v nižších ročnících gymnázií. Účastníci se seznámí s možnostmi a metodikou samostatného žákovského objevování v rámci tématu energie a moderní technologie z pohledu fyziky a osvojí si její používání při výuce. Doplnění znalostí o fyzikální princip funkce těchto technologií umožní učitelům modernizovat výuku, zvýšit její atraktivitu a lépe motivovat žáky ke studiu fyziky a technických oborů vůbec. Dále získají učitelé několik námětů na jednoduchá laboratorní cvičení použitelná při výuce.

Učitelé se seznámí s možnostmi výuky tématu energie a vybrané moderní technologie z pohledu několika přírodovědných předmětů. Učitelé si prakticky vyzkouší některé experimenty využitelné ve výuce. Kurz je praktický, účastníci sami si vyzkouší heuristické a praktické aktivity.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: Solar, Baterie, Zdroje
32. Vybrané moderní technologie z pohledu fyziky
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2.stupně ZŠ s aprobací fyzika a učitelé nižšího stupně gymnázií s aprobací fyzika, učitelé fyziky středních odborných škol

Kurz učitelům doplní znalosti o fyzikální podstatě vybraných technologií, kterými jsme každodenně obklopeni (jedná se o satelitní navigaci GPS, technologie záznamu dat: CD/DVD, Blue Ray, magnetický záznam, flash disk, zobrazování informací - zobrazovací jednotky: LCD, LED displeje, OLED). Doplnění znalostí o fyzikální princip funkce těchto technologií umožní učitelům modernizovat výuku, zvýšit její atraktivitu a lépe motivovat žáky ke studiu fyziky a technických oborů vůbec.

Kurz podpoří budování mezipředmětových vztahů např. fyzika-geografie nebo fyzika‑ochrana životního prostředí. Učitelé si vyzkouší aktivity navržené k tématu pro žáky a budou moci diskutovat a přemýšlet o širším využití představených technik. Kurz je praktický, účastníci sami si vyzkouší heuristické a praktické aktivity.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: 1.část, 2.část, 3.část
33. Umíte využít obrázky při výuce německého jazyka?

 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé německého jazyka základních škol 1. a 2.stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

 Kurz seznamuje učitele s podmínkami a principy efektivního využití obrazového  didaktického materiálu při výuce německého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ tak, aby zvýšil podíl činnostně pojatých zadání ve výuce němčiny a podpořil vyšší zapojení žáků do produktivních jazykových aktivit.

 Učitel si prohloubí schopnost reflektovat běžný obrazový materiál různého původu a stanovit, jak postupovat při jeho možném využití ve výuce NJ na ZŠ. Učitel se zamýšlí nad standardními metodickými postupy s  ohledem na aktivizaci žáků v hodině německého jazyka a jejich širší a efektivnější zapojení do produktivní, činnostně orientované jazykové činnosti.

Učitelé se seznámí s výtvarně-technickými postupy pro přípravu vlastního obrazového materiálu. Učitelé se seznámí se stavbou lekce využívající činnostně orientované metody práce vycházející z žákovy manipulace s obrázkem

34. Minoritní jazyky v současném Španělsku

 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé španělštiny středních odborných škol a gymnázií

Kurz seznámí učitele s komplexností jazykové situace ve Španělsku. Obecně vžitá informace, že v současném Španělsku existují čtyři jazyky, kromě španělštiny je to baskičtina, katalánština a galicijština, je zaprvé nepravdivá a zadruhé velice povrchní. Cílem kurzu bude vyvrátit tento stereotyp, představit všech šest oficiálních jazyků Španělska a také další jazyky, které nemají oficiální statut, i přesto, že jsou některé z nich běžně používány desítkami tisíc mluvčích.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
35. Aktuální témata španělských reálií
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina – učitelé španělštiny středních odborných škol a gymnázií

Kurz seznámí učitele s aktuálními a často diskutovanými oblastmi španělských reálií. Stěžejními tématy budou otázky organizace ETA, separatistické tendence v Baskicku a Opus Dei. Cílem kurzu bude přiblížit účastníkům komplexnost těchto témat, jejich vliv na současný život ve Španělsku a také poukázat na jejich odraz v oblasti jazyka.

36. Práce s grafy a využití grafů ve vybraných zeměpisných úlohách určených pro výuku zeměpisu
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2. st. ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií – učitelé zeměpisu

Kurz seznámí učitele s postupy, jak učit a upevňovat u žáků dovednost v práci s grafy a jak je „číst“ v hodině zeměpisu na 2: st. ZŠ. či na nižším stupni víceletých gymnázií. Učitelé si na vybraných pracovních materiálech vyzkouší výběry vhodných grafů, jejich sestrojení a jejich „čtení“ (interpretaci). Učitelé se seznámí s podobou pracovních materiálů pro hodiny zeměpisu na 2. st. ZŠ, které využijí ve vlastní výuce zeměpisu. Důraz je kladen na práci s grafy mimo počítačové prostředí.

37. Autentické videoklipy a části filmů v hodinách angličtiny
 • časová dotace – 4 hodiny
 • cílová skupina – učitelé angličtiny na 2. stupni ZŠ, učitelé angličtiny nižšího stupně víceletých gymnázií

 Účastníci kurzu se seznámí s vybranými autentickými videoklipy a filmy a jejich využitím v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ. Učitelé si ozřejmí a na vybraných příkladech si uvědomí důvody použití autentických materiálů v hodinách anglického jazyka  (jsou motivující, reprezentují skutečný a přirozený jazyk).

Učitelé se seznámí s principy využití vybraných autentických audio-vizuálních materiálů v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. V rámci kurzu budou účastníci vybaveni sadou vybraných autentických materiálů, pracovními listy a odkazy na užitečné webové stránky, kde je možné najít další materiály.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
38. Autentické písně v hodinách angličtiny
 • časová dotace – 4 hodiny
 • cílová skupina – učitelé angličtiny na 2. stupni ZŠ, učitelé angličtiny nižšího stupně víceletých gymnázií

 Účastníci kurzu se seznámí s vybranými autentickými písněmi a jejich využitím v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ. Učitelé si ozřejmí a na vybraných příkladech si uvědomí důvody použití autentických materiálů v hodinách anglického jazyka  (jsou motivující, reprezentují skutečný a přirozený jazyk).

Učitelé se seznámí s principy využití vybraných autentických materiálů - písní v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. V rámci kurzu budou účastníci vybaveni sadou vybraných autentických materiálů, pracovními listy a odkazy na užitečné webové stránky, kde je možné najít další materiály.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
39. Autentické texty v hodinách angličtiny
 • časová dotace – 4 hodiny
 • cílová skupina – učitelé angličtiny na 2. stupni ZŠ, učitelé angličtiny nižšího stupně víceletých gymnázií

 Účastníci kurzu se seznámí s vybranými autentickými texty a jejich využitím v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ. Učitelé si ozřejmí a na vybraných příkladech si uvědomí důvody použití autentických materiálů v hodinách anglického jazyka  (jsou motivující, reprezentují skutečný a přirozený jazyk).

Učitelé se seznámí s principy využití vybraných autentických materiálů v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ.V rámcikurzu budou účastníci vybaveni sadou vybraných autentických materiálů, pracovními listy a odkazy na užitečné webové stránky, kde je možné najít další materiály.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde
40. Rozvíjení čtenářských kompetencí žáků ZŠ
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2.st. ZŠ (český jazyk)

Účastníci kurzu získají specifické znalosti, které posílí jejich odborné a metodické kompetence pro efektivní realizaci mediální a informační výchovy žáků, zaměřené na práci s texty různých forem, na motivaci žáků ke čtení a na podněcování dětského čtenářství.

Učitelé si osvojí si konkrétní výukové metody pro kolektivní, skupinovou i individuální učební činnost žáků, které v rámci školní i mimoškolní výchovně-vzdělávací práce povedou k rozvoji žákovských čtenářských kompetencí. Rozšíří si repertoár námětů aktivit pro výuku i domácí úkoly s využitím textů v různých podobách.

Účastníci kurzu si praktickým ověřením v semináři i v podobě metodických materiálů, které jim budou v semináři poskytnuty, odnesou.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace: Kompetence, Řízené čtení
41. Mediální výchova a práce s informacemi na ZŠ
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2. stupně ZŠ (český jazyk, mediální výchova, informatika i další aprobace)

 Účastníci kurzu získají specifické znalosti, které posílí jejich odborné a metodické kompetence pro efektivní realizaci mediální a informační výchovy. Osvojí si konkrétní výukové metody pro kolektivní, skupinovou i individuální učební činnost žáků v rámci školní i mimoškolní výchovně-vzdělávací práce. Rozšíří si repertoár námětů aktivit pro výuku i domácí úkoly.

Účastníkům budou nabídnuty ukázky vzdělávacích činností s různými médii: literárními prameny, databázemi, elektronickými médii. Aktivity budou zaměřeny na receptivní i produktivní činnosti. Předkládané náměty metod a učebních aktivit jsou určeny pro praktickou aplikaci v rozmanitých vyučovacích předmětech, projektové výuce a veškerých organizačních formách vzdělávání žáků ZŠ.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

42. Školní knihovna na cestě k informačnímu centru školy
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2. stupně ZŠ (určeno zejména pro učitele garantující činnost školní knihovny)

 Účastníci kurzu získají specifické odborné znalosti a konkrétní užitečné informace a odkazy, využitelné při budování či modernizaci školní knihovny i pro její následné efektivní využívání. Vymění si zkušenosti z vlastní praxe a budou mít možnost navázat další spolupráci. Vzdělávací strategie kurzu je postavena na propojení teoretických informací  s praktickými ukázkami a konkrétními praktickými aktivitami. Základním pilířem je interaktivní přednáška s využitím power-pointové prezentace, doplněná četnými praktickými ukázkami (videosekvence, fotografie, prezentace učebních materiálů pro práci žáků v knihovně). Nedílnou součástí kurzu jsou diskuse s výměnou zkušeností účastníků.

V samostudiu si účastníci s oporou o studijní materiály ověří metodiku pro modernizaci školní knihovny na domovské škole. V době samostudia každý učitel na základě získaných znalostí navrhne projekt školní knihovny pro svou školu. Zároveň budou mít učitelé po obou částech kurzu možnost individuálních konzultací k vyjasnění otázek a řešení případných problémů.

43. Zprostředkování umění a kulturně historického dědictví v regionu
 • časová dotace – 8 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2. stupně, učitelé především výtvarné výchovy, dramatické výchovy, dějepisu ZSV

Kurz je zaměřen na metody a možnosti zprostředkování umění a kulturně-historického dědictví v regionu za využití principů mediace pomocí zážitku. Účastníci se seznámí s teoretickými poznatky z oblasti zprostředkování umění, využívající principy socializace umění, projektové metody, zážitkové pedagogiky. Je zaměřen na dvě hlavní témata: fenomén galerijních animací a animace ve veřejném prostoru s přihlédnutím ke konkrétní situaci v libereckém regionu. Součástí kurzu je praktická část, kdy si učitelé vyzkouší uplatnění teoretických poznatků a metodiky v praktických etudách tak, jak jsou využitelné při výuce.

44. Výtvarné hry s jutou
 • časová dotace – 7 hodin
 • cílová skupina – učitelé výtvarné popř. dramatické výchovy 2.stupně ZŠ a nižšího  stupně víceletých gymnázií
Cílem kurzu je přiblížit učitelům výtvarné a dramatické výchovy 2. st. ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií přírodní a mnohostranně využitelný materiál jakým je juta. Seznámit je s  prostředky výtvarného vyjádření, které poskytuje nejen přírodní juta, ale i juta napuštěná akrylovou barvou.

 Učitelé získají specifické znalosti, které rozšíří jejich odborné kompetence v oblasti výtvarné tvorby  a prohloubí si metodické znalosti o činnostním učení. Vlastní tvořivou prací poznají klady i zápory tohoto materiálu a vymění si zkušenosti z vlastní práce.

45. Veselá čeština
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé ČJ z 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

V semináři budou učitelé pracovat s materiály, jejichž pomocí mohou ve třídě navodit příznivou pracovní atmosféru, v níž budou žáci pracovat bez stresu. Materiály jsou vybrány tak, aby žáky pomocí slovního, situačního i obrazového humoru motivovaly k práci s jazykem a přivedly je k lásce k němu. Materiály a formy práce jsou voleny pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

organizačních formách vzdělávání žáků ZŠ.

Studijní materiály zde, pracovní texty zde

Powerpointová prezentace sloh, historie
46. Počítačová grafika kreativně
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.a 2.st. ZŠ

Doporučené předcházející znalosti: Základy počítačové gramotnosti, případně absolvované školení SIPVZ na úrovni Z.

 Tento kurz je určen pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ. Účastníci se v kurzu seznámí s možnostmi, které nabízí spojení umění, výtvarné výchovy a současných nových médií ve výuce na prvním stupni. Účastníci kurzu se naučí pracovat s didaktickými metodami a postupy vedoucími ke kreativnímu využití počítače. V kurzu budou prezentovány možnosti a techniky digitální malby, účastníci se seznámí s nekomerční verzí programu ArtRage a s technikou práce s tabletem. Kurz pomůže učitelům s realizací samotné výuky výtvarné výchovy s využitím ICT. (Podle RVP by měla v roce 2010/11 začít výuka ICT na 1. st. ZŠ, proto je vhodné uvažovat o propojení s výtvarnou výchovou).

Cílem kurzu je pomoc učitelům při zapojování technik digitální malby na počítači do výuky předmětu výtvarná výchova a dále pomoc s realizováním mezipředmětových vazeb s předmětem Informační a komunikační technologie a s průřezovými tématy. Učitelé se naučí aktivně využívat techniky digitální malby v hodinách výtvarné výchovy.

47. Video a videoart kreativně
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1.a 2.st. ZŠ

Doporučené předcházející znalosti: Základy počítačové gramotnosti, případně absolvované školení SIPVZ na úrovni Z.

Tento kurz je určen pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ. Účastníci se v kurzu seznámí s možnostmi, které nabízí spojení umění, výtvarné výchovy a současných nových médií ve výuce na prvním stupni. Účastníci kurzu se  naučí pracovat s didaktickými metodami a postupy vedoucími ke kreativnímu využití počítače. Kurz bude orientován na techniky uměleckého zpracování videa, tzv. videoart.  Kurz pomůže učitelům s realizací samotné výuky VV s využitím ICT. (Podle RVP by měla v roce 2010/11 začít výuka ICT na 1. st. ZŠ, proto je vhodné uvažovat o propojení s výtvarnou výchovou).

Učitelé se naučí zapojovat výtvarnou práci s videem do výuky předmětu výtvarná výchova a dále se naučí realizovat mezipředmětové vazby s předmětem Informační a komunikační technologie a s průřezovými tématy. Učitelé se naučí aktivně využívat video v hodinách výtvarné výchovy, tak aby jejich žáci zvládli jednoduché výtvarné techniky zpracování videa.

48. Tělo jako výtvarný a komunikační prostředek
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 1. a 2.stupně ZŠ

Kurz seznamuje s výtvarnými postupy a možnostmi vizuálního vyjadřování založenými na komunikaci těla a tělem při použití tradičních i netradičních výtvarných vyjadřovacích prostředků. Důraz je kladen na prožitek, pěstování smyslové citlivosti a ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazného vyjádření. Navazuje na dění současné výtvarné scény, výchozí inspirací je body art, akční tvorba, happening, znaková komunikace v ploše i prostoru.

49. Výtvarné hry s písmem
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé 2.st. ZŠ

Kurz seznamuje s výtvarnými postupy a možnostmi využití písma a písmen jako výtvarného tvaru v hodinách výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ v souladu se soudobými proudy. Obsah kurzu navazuje na dění současné výtvarné scény, výchozí inspirací pro výtvarnou dílnu je seznámení s vybranými výtvarnými umělci využívajícími ve své tvorbě písma a kaligrafických prvků. Důraz je kladen na prožitek, pěstování smyslové citlivosti a ověřování komunikačních účinků vizuálně obrazného vyjádření.

Studijní materiály zde

Powerpointová prezentace zde

50. Obnovitelné zdroje energie prakticky
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – učitelé fyziky, přírodopisu 2.st. ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

Kurz je zaměřen na možnosti výuky tématu obnovitelné zdroje energie (OZE) v rámci přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Účastníci se seznámí s možnostmi prezentace této aktuální problematiky a  osvojí si jejich používání při výuce. Kurz je praktický, účastníci si sami vyzkouší aktivity navržené pro žáky. Důraz je v kurzu kladen na samostatné heuristické objevování a hledání odpovědí na otázky a na mezipředmětové vazby v rámci průřezového tématu Člověk a příroda. Kurz probíhá v iQparku v Liberci.

Učitelé se seznámí s možnostmi výuky tématu „obnovitelné zdroje energie“ z pohledu několika vědních disciplín. Vyzkouší si aktivity navržené pro žáky a budou moci diskutovat a přemýšlet o širším využití představených technik.

51. Fyzika vlastníma rukama a hlavou
 • časová dotace – 5 hodin
 • cílová skupina: učitelé fyziky II.st. ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií

Kurz je zaměřen na možnosti aktivní výuky fyziky na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Účastníci se seznámí s  metodikou samostatného objevování fyzikálních zákonitostí při využití jednoduchých pomůcek vyrobených z předmětů každodenní spotřeby. Kurz je praktický, účastníci si sami vyzkouší aktivity navržené pro žáky. Důraz je v kurzu kladen na samostatnou i skupinovou práci žáků a schopnost vyvodit závěry z pozorování.

Učitelé se aktivně seznámí s možnostmi výuky fyziky za pomocí vybraných představených aktivizačních metod a s využitím jednoduchých pomůcek. Učitelé se seznámí s vybranými interakčními materiály iQparku v Liberci. Učitelé budou vedeni k plánování vyučovacích hodin fyziky s maximálním využitím aktivizačních metod, principu názornosti.

Kurz probíhá v iQparku v Liberci.

52. Náměty pro výuku amerických moderních dějin
 • časová dotace – 6 hodin
 • cílová skupina – vyučující dějepisu na 2.stupni ZŠ a na nižším stupni víceletých gymnáziích

 Kurz seznámí učitelé s vybraným tématem amerických meziválečných dějin – zejména sociální otázky americké společnosti v kontextu politické diskuse. Kurz seznámí učitelé s vybranými didaktickými metodami a technikami vyučování vybraného tématu amerických meziválečných dějin.

Učitelé se vyzkouší činnostně zaměřené metody výuky tohoto obsahového tématu. Učitelé si osvojí techniky práce s fotografií a s dokumentárním filmem v hodinách dějepisu. Každý účastník obdrží metodický materiál k tématu.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.